Laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas:
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Pareigų pavadinimas:
Specialusis pedagogas 1 etatas
Reikalavimai:
1.      Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

2.      Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti  Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3.      Mokėti vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių).

4.      Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis.

5.      Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles.

6.      Gebėti dirbti komandoje, sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais, socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis.

7.      Privalumai:

 turėti ne mažesnį kaip  3 metų nepertraukiamą pedagoginį stažą;

projektų rengimo patirtis.

Funkcijos:
Vertinti vaiko socialines problemas ir poreikius, dalyvauti VGK veikloje;

pasirinkti efektyvius darbo metodus;

planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;

kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba specialusis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;

sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompetencijos ribų;

informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;

atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;

konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus;

dirbti komandoje, dalyvaujant rengiant progimnazijos ugdymo planą, bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais ir kitomis institucijomis;

 

Darbo užmokestis:
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606, 5 skyriumi.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1.      Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2.      Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3.      Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4.      Gyvenimo aprašymas (CV).

5.      Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

6.      Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopija.

7.      Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami adresu:
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos raštinėje

Dvaro g. 129, LT-76208, Šiauliai

I-V – nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Elektroniniu paštu –  v.kudirkos.mok@gmail.com

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Informaciją galima gauti tel. (8 41) 524658, 865249470
Skelbimas galioja:
14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo (įskaitant atrankos paskelbimo dieną).

Atrankos paskelbimo diena 2020 m. sausio mėn.  17 d.

Pretendentas gali pateikti dokumentus iki 2020 m. sausio mėn. 27 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos posėdžio data numatoma 2020 m. sausio  28 d. 14 val.