Laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas:
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Pareigų pavadinimas:
Pradinio ugdymo mokytojo (galinčio dirbti priešmokyklinio ugdymo grupėje) pareigoms
Reikalavimai:
  1.  Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
  2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti  Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
  3.  Mokėti vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių).
  4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis.
  5. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles.
  6.  Gebėti dirbti komandoje, sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais, socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis. 

 Privalumai:

Magistro laipsnis.

Projektų rengimo patirtis.

 

Funkcijos:
Vykdyti priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programos reikalavimus ugdant ugdytinius.  

Vykdyti neformaliojo ugdymo programas.

 Dalyvauti rengiant  progimnazijos priešmokyklinio, pradinio ugdymo planą.

Dalyvauti komandinėje veikloje, vykdant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Bendradarbiauti su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais.

 Sudaryti priešmokyklinio arba pradinio ugdymo veiklos tvarkaraščius.

Vykdyti  pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, diagnostinius testus, paruošti ir teikti ataskaitas,  rengti mokinių pažangumo suvestines.

 Rengti ir tvarkyti pirminę dokumentaciją.

Darbo užmokestis:
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, 5 priedu.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

 Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

 Gyvenimo aprašymas (CV).

Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

 Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

  Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami adresu:
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos raštinėje

Dvaro g. 129, LT-76208, Šiauliai

I-V – nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Elektroniniu paštu –  v.kudirkos.mok@gmail.com

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Informaciją galima gauti tel. (8 41) 524658, 865249470
Skelbimas galioja:
10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Konkurso paskelbimo diena 2017 m. birželio 8 d.

Pretendentas gali pateikti dokumentus iki 2017 m. birželio 21 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos posėdžio data numatoma 2017 m. birželio 22 d. 14 val.