Mokyklos taryba

Progimnazijos taryba

Tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvų atstovai, 3 mokytojų atstovai ir 3 mokinių atstovai.

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos tarybą sudaro:

Tėvai

A. Sabaliauskas

V. Elinskienė

S. Mikaitienė

Mokytojai

R. Kaikaris

E. Čebatorienė

B. Ežerinienė

Mokiniai

L. Elinskytė

K. Reichelis

S. Glazauskytė