Planavimo dokumentai

PRITARTA

Šiaulių Vinco Kudirkos  progimnazijos tarybos

2016 m. gruodžio 13 d. posėdžio

Nr. 10 nutarimu

 

PATVIRTINTA

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. V- 285

 

ŠIAULIŲ VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2017 M.

  1. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

               Progimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą bei neformalųjį švietimą. Mokinių skaičiaus kaita per praėjusius metus stabilizavosi ir tam įtakos turėjo visa progimnazijos bendruomenė, kuri dirbo ta linkme. Tačiau imant kelis pastaruosius metus rodė mokinių mažėjimą ir atitinkamai bendrą mokinių skaičiaus mažėjimą. Tai buvo susiję su pagrindinės mokyklos virsmu į progimnaziją, socialine ekonomine aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių šeimų padėtimi ir miesto mokyklų tinklo pertvarkymu. Mokinių kaitos duomenys pateikti lentelėje.

Mokslo metai

(09-01 duomenys)

Priešmokyklinė ugdymo grupė 1-4 klasių

mokinių skaičius

5-8 klasių

mokinių skaičius

1-8 klasių

mokinių skaičius

2013-2014 131 174 305
2014-2015 7 121 146 274
2015-2016 8 111 128 247
2016-2017 114 138 252

 

2016 metais pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą baigė 33 mokiniai.                                                                                                            2016 metų rugsėjo 1 dienai mokykloje dirbo 31 mokytojas. Iš jų 16 mokytojų metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai. Švietimo pagalbą teikė vyresnysis socialinis pedagogas (1 etatas) ir vyresnysis specialusis pedagogas (0,5 etato) – logopedas (1 etatas).

2016 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis direktoriaus pavaduotoja ugdymui įgijusi II vadybinę kategoriją, progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui igiję III vadybinę kategoriją.

             2016 metais progimnazija savo veiklos programoje buvo numačiusi du tikslus: pradinio ir pirmos dalies pagrindinio ugdymo įgyvendinimas sudarant galimybes mokinių gebėjimams atsiskleisti (uždaviniai: gerinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) rezultatus ir mokymo(si) aplinką; tobulinti mokėjimą mokytis ugdant bendrąsias kompetencijas; stiprinti mokinių (įsi)vertinimą ugdymo procese); mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimas (uždaviniai: organizuoti kokybišką ir savalaikę pagalbą, pagrįstą bendruomenės susitarimais, mokiniams ir jų tėvams; skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, dalyvavimą projektinėje veikloje; gerinti dėmesį personalui).

Pirmojo tikslo (pradinio ir pirmos dalies pagrindinio ugdymo įgyvendinimas sudarant galimybes mokinių gebėjimams atsiskleisti)                                                                                                                         

  • uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies.

               Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuoti mokinių pasiekimų rezultatai. Išanalizuota ir pristatyta pusmečių, metinė analizė, palyginta su praėjusiais metais, kuri po truputėlį gerėja. Aptartos gairės kitiems metams. Mokiniai sėkmingai dalyvavo mokyklinėse beveik visų dalykų olimpiadose, konkursuose, taip pat miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. Pavyko atrasti gabius tam dalykui mokinius. Turėjome laimėtojų ir prizininkų fizikos, pradinių klasių matematikos, apskrities raštingumo, meninio skaitymo, dailyraščio konkursuose. Konkursai, olimpiados padeda įgyti patirties tiek mokiniams, tiek mokytojams, stiprina mokyklos vaidmenį vietos bendruomenėse. Aptarta pirmokų ir penktokų adaptacijos analizė, kuri padėjo geriau pažinti ugdytinius, jų gebėjimus, sėkmingiau planuoti ugdomąją veiklą, koks mokinių pasirengimas mokyklai lygis, koks penktų klasių mokinių  pasirengimas mokytis pagrindinio ugdymo programos 1-oje pakopoje, numatyti tolimesnes veiklos kryptis.  Užplanuotos atviros, integruotos pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai įvyko. Pasidalinta gerąja patirtimi. Pamokų analizė padeda tobulinti savo darbą pamokose, o tai atsiliepia mokinių ugdymui(si). Reikia tik ieškoti būdų, kaip būtų galima geriau suderinti ir stebėti kolegų vedamas atviras  pamokas.  Vyko ir buvo teikiama specialioji pagalba ugdymo(si) sunkumų turintiems mokiniams. Pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai,  lankomumas bei elgesys. Pedagogų savišvieta panaudojant IQES online bibliotekoje pateiktas metodines rekomendacijas įvairino ugdymo procesą, skatino motyvaciją. Didelis dėmesys skiriamas diferencijavimui. Kaupiamos diferencijuotos užduotys. Ši sritis yra tobulintina, integruota į 2017 metų veiklos planą. Dalyje pamokų naudojamos IT, tačiau kabinetuose trūksta stacionarių daugialypės terpės projektorių. Nesistemingai integruojami IT pradmenys įvairių dalykų pamokose. Organizuotos metodinės dienos „Individualios mokinių pažangos pamatavimas“, „Ugdymo proceso stebėsenos rezultatai”, „Ugdymo proceso naujovės“, kuriose žinios bus taikomos, tariantis dėl asmeninės mokinių pažangos fiksavimo būdų ir metodų, veiklos tobulinimo krypčių, įgyvendinant naujoves ugdymo procese.

  • uždavinį pavyko įgyvendinti.

               Progimnazijoje vykdomos prevencinės programos ,,Antras žingsnis“,  bei LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės“, kurių tikslas – sumažinti kritinių socialinių-emocinių situacijų mokinių tarpe. Mokiniai geba nusiraminti, valdyti pyktį, patys spręsti problemas. Tolerancijos dienos renginys buvo skirtas pakantos – priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimui. Mokiniai patobulino bendravimo, bendradarbiavimo, socialinių įgūdžių kompetencijas. Vyko valstybinių švenčių paminėjimai ugdant pilietines ir tautines vertybes. Sustiprėjo mokinių pilietiškumo, sąmoningumo jausmas. Vinco Kudirkos progimnazijos 85- mečiui paminėti sukurtas logotipas dokumentams, spektaklis, skanduotė, įvyko krepšinio turnyras, eisena mieste ir kiti renginiai. Nuolat kuriamas progimnazijos šventinis estetinis vaizdas (įvaizdis) įvairiems renginiams, popietėms, konkursams ir pan. Ugdomas  kūrybiškumas; bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai. Mokiniai sėkmingai ugdė bendrąsias kompetencijas pamokose ir popamokinėje veikloje, netradicinėse aplinkose organizuotose pamokose, užsiėmimuose ir kt. Pagalbos specialistai ištyrė 3-8 klasių mokinių  mokymo(si) stilius. Aptarti dominuojantys mokymo(si) stiliai klasėse, pateiktos rekomendacijos. Vyko vaikų dieninė vasaros stovykla „Sveika vasara“.

  • uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies.

               Atlikta diagnostinių testų analizė: įvertinti 2 klasių mokinių pasiekimai, anglų kalbos 4, 6 ir 8 klasių mokiniams; lietuvių kalbos rašymo ir skaitymo, matematikos 5 ir 7 klasėms. Standartizuotų testų vykdymas 4; 6; 8 klasėse ir aptarimas buvo sklandus, laikomasi nurodyto grafiko. Su testų rezultatais mokytojai supažindinti Mokytojų tarybos posėdžiuose, tėvai ir mokiniai individualių pokalbių metu. Testų vykdymas, mokinių pasiekimų rezultatai suteikė mokytojams ir vadovams informaciją, kuri panaudota planuojant ir organizuojant ugdymo procesą. Mokiniai turėjo galimybę įsivertinti savo žinias, sužinojo savo spragas ir į ką reikės atkreipti dėmesį tobulinant savo tolimesnį mokymąsi. Siekiant stiprinti mokymosi motyvaciją ir mokinių pasiekimus, vyko  signalinių pusmečių rezultatų aptarimas su 5-8 klasių mokiniais, numatant individualias mokymosi strategijas. Individualių mokymosi strategijų taikymas turėjo įtakos mokinių pažangumui. Palyginus rezultatus- rodikliai truputį pablogėjo. Bendras klasių pažangumas: 88,72%.

               Kadangi ugdymo proceso kokybės užtikrinimas yra viena iš svarbiausių veiklų, 2017 metų veiklos plane numatoma tęsti ugdymo ir ugdymosi proceso kokybės gerinimą bei bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą.

Antrojo tikslo (mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimas)

2.1. uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies.

              Du kartus metuose tėvai kartu su mokiniais buvo kviečiami į individualių pokalbių dienas – savaites. Susitikimų metu tėvai (globėjai) informuojami apie mokinių pažangą ir pasiekimus, aptariant aktualius klausimus ir problemas. Konsultuotų tėvelių vaikų rezultatai gerėja, nes problemos sprendžiamos. Nutarta, kad ir kitais metais tęsime šią veiklą. Organizuotas mokinių tėvų švietimas ir informavimas per tėvų susirinkimus, Vaiko gerovės posėdžius, renginius, paskaitas, susitikimus, elektroninį dienyną TAMO, mokyklos internetinį puslapį www.vkudirka.lt.  Skaitytas pranešimas pirmų klasių mokinių tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai mokykloje“, paskaita „Kam reikalingos taisyklės“. Organizuotas susirinkimas 1 klasių mokinių tėvams „IKT panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“. 5-tų klasių mokinių tėvai supažindinti su su mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo tvarka. Pravestos viktorinos „Augu laisvas“, „Vitaminas“, projektas „Mes prieš žalingus įpročius“. Renginys „Senelių šventė“ skatino ugdyti meilę seneliams, sceninei kultūrai, kūrybiškumui, atidumui, muzikai. Mokiniai ugdė bendrąsias ir dalykines kompetencijas organizuotoje sveikatingumo dienoje Sveikatos ABC“. Didelis dėmesys skiriamas diferencijavimui. Pravesta metodinė diena, kaupiamos diferencijuotos užduotys. Dalyje pamokų naudojamos IT, tačiau kabinetuose trūksta stacionarių daugialypės terpės projektorių. Nesistemingai integruojami IT pradmenys įvairių dalykų pamokose. Klasių valandėlių metu, individualių bei grupinių konsultacijų metu pildytas karjeros planas. Ši sritis yra tobulintina, tad įtraukta į 2017 metų veiklos planą.

              2.2. uždavinį pavyko įgyvendinti.

             Numatyti mokykliniai projektai įgyvendinti. Mokiniai įgijo patirties bendraudami ir bendradarbiaudami, ugdė komunikavimo, socialumo ir pažinimo kompetencijas. Tęsiamas sveikatą stiprinančių mokyklų programos „Sveika mokykla“ vykdymas. Stiprinant mokyklos vaidmenį vietos bendruomenėje sėkmingai įgyvendinta: projektas „Helovino šventė“ bendradarbiaujant su viešąja P.Višinskio biblioteka, „Čiauškančios raidės“ skirtas pirmų klasių skirtingų gebėjimų turintiems mokiniams, dalyvavimas tarptautiniame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis 2016“, Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidynėse „GOLAS”, užsienio kalbų projekte „Kalbų kengūra 2016 “,  matematikos konkurse „Kengūra“, dalyvavimas bėgime „Bėgame su Šiaulių meru“, „Runway“. Ugdant dalykinius gebėjimus ir stiprinant bendradarbiavimo ryšius su kitomis mokyklomis, pravesti konkursai: miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių ketvirtų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, miesto 6 klasių mokinių rusų kalbos  dailiojo rašymo konkursas, interaktyvus anglų kalbos konkursas miesto 4-ų klasių mokiniams „Learn English Through Fun“, bendradarbiaujant su Oxford University Press atstovybe Baltijos šalyse, miesto pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“, konferencija miesto progimnazijų 8 kl. mokiniams „Knyga žmogaus gyvenime“, „Gražiausio Helovino moliūgo“ konkurso organizavimas mokyklos bendruomenei, progimnazijos 5-ų klasių mokinių konkurso „Ghost Party“ organizavimas ir pravedimas. Vykdomi partnerystės projektai „Kalbinukas“ su Medelyno progimnazija, „Žaismingasis Metų ratas“ su Jovaro progimnazija, „Iš darželio į mokyklą“ kartu su makrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ projektas „Mokyklinio amžiaus vaikų mokymas plaukti ir plaukimo įgūdžių lavinimas“. Metodinė diena „Kūrybiškumo ugdymas projektinėje veikloje, dabartis ir perspektyvos“ pravesta tik metodinėse grupėse. Mokinių kūrybinių darbų parodos mokykloje: „Lietuva vaikų akimis“, „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“; „Vėl ruduo…“; „Sveika žiemuže“, advento vainikų paroda ant 3 aukšto palangių. Parodos Vaikų bibliotekoje ‚Šaltinėlis“, P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Glaudūs ryšiai su įvairiais socialiniais partneriais stiprino progimnazijos vietą bendruomenėje. Šio tikslo įgyvendinimui skirtos priemonės planuojamos ir 2017 metais.

              2.3. uždavinį pavyko įgyvendinti iš dalies.

             Aptarta ugdomosios aplinkos įtaka ugdymosi kokybei, numatyti kabinetų ir ugdomųjų erdvių turtinimo prioritetai. Atnaujintos ir įkurtos naujos edukacinės erdvės. Mokytojai dalyvavo įvairiuose edukaciniuose renginiuose, kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, mokymuose, konferencijose, diskusijose, projektuose, atvirose pamokose, lankėsi parodoje „Mokykla 2016“. Siekiant geresnio rezultato, būtina konkreti strategija, tikslų, priemonių numatymas. Procesų valdymas įtakoja visas įstaigos veiklas.

             Atsižvelgdami į progimnazijos strateginį 2016-2018 metų veiklos planą, išorės vertintojų pateiktas išvadas, priemonių planą išorės vertinimo išvadoms įgyvendinti 2015-2016 metams, metinės veiklos programos kūrimo darbo grupės bei mokytojų metodinių grupių siūlymus, numatome 2017 metų veiklos programos tikslus, uždavinius, priemones.

2017 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

Tikslai:

  1. Švietimo politikos pokyčių įgyvendinimas siekiant kokybiško ugdymo.
Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas  
1.1. Įgyvendinti nuolatinę mokinių pažangos stebėseną. 1.1.1. Atviros, integruotos pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai (Priedas Nr.2). Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Kuruojantys vadovai Sausis− gruodis Mokytojai tobulins profesines kompetencijas analizuodami stipriuosius ir tobulintinus pamokų (užsiėmimų) aspektus.  
1.1.2. Specialioji pagalba ugdymo(si) sunkumų turintiems mokiniams. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Progimnazijos administracija, VGK, klasių vadovai, dalykų mokytojai Sausis-  gruodis Teikiama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Vykdoma ankstyvoji prevencija.  
1.1.3. Pamokų stebėjimas, aptarimas, pagalba. Kuruojantys vadovai Dalykų mokytojai Sausis-

gruodis

Pamokos organizavimo tobulinimas.  
1.1.4. Metodinė diena „Asmeninės pažangos įsivertinimo aptarimas. Tęstinumas“. Neformaliojo švietimo organizatorė R. Čekanauskienė; klasių vadovai Dalykų mokytojai Vasaris Padės planuoti ir organizuoti visų grandžių darbą, skatinti ir palaikyti mokinių motyvaciją, priimti vertinamuosius sprendimus, gauti informaciją apie pažangą,  panaudoti duomenis.  
1.1.5. Mokytojų susirinkimai, sklaida, analizė, perspektyvos. Direktorius, administracija Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai Sausis-

gruodis

Gerės ugdymo ir ugdymosi kokybė. Padės tobulėti, įgyti naujų žinių, kompetencijų.  
1.1.6. Mokinių pasiekimų ir pažangos lyginamoji analizė (signalinių bei pusmečių vertinimų analizė). Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: L. Kukanauzienė (1-4 kl.),

G. Briedis (5-8 kl.)

Mokytojai, klasių vadovai, VGK Gruodis– vasaris; Balandis– birželis Individualių mokymosi strategijų taikymas turės įtakos mokinių pažangumui (1-4 klasėse išliks 100 proc.; 5-8 klasėse siektinas pažangumas– 90 proc.).  
  1.1.7. Diagnostinių testų rezultatų analizė. Pradinių klasių, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

L. Kukanauzienė,      

G. Briedis

Rugsėjis;

Gegužė

Vertinimo informaciją panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.  
  1.1.8. Standartizuotų testų vykdymas 2; 6 klasėse ir aptarimas.

 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos, matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

L.Kukanauzienė (2 kl.), G. Briedis (6 kl.)

Balandis-gegužė Atskirų mokinių pažanga ir pasiekimai suteiks informacijos planuojant mokinių ugdymą pagal jų gebėjimus bei poreikius. Gaunamas grįžtamasis ryšys.  
  1.1.9. Metodinė diena „Ugdymo proceso stebėsenos rezultatai”. Kuruojantys vadovai Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai, klasių vadovai Gruodis Bus numatytos veiklos tobulinimo kryptys.  
1.2. Mokinių įgytų bendrų ir dalykinių kompetencijų visumos gerinimas. 1.2.1. Mokyklinių olimpiadų bei konkursų organizavimas ir vykdymas (Priedas Nr. 1). Dalykų mokytojai Kuruojantys vadovai Sausis-

gruodis

Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, suteikiama galimybė dalyvauti visiems norintiems mokiniams, ugdomi jų gebėjimai. Informacija skelbiama mokyklos internetiniame tinklapyje, progimnazijos facebook paskyroje; nugalėtojai apdovanoti.  
1.2.2. Mokinių dalyvavimas miesto olimpiadose, konkursuose, varžybose, viktorinose. Dalykų mokytojai Kuruojantys vadovai; miesto bendrojo ugdymo mokyklos Sausis-  gruodis Darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija, siekiama aukštesnių rezultatų.  
1.2.3. Pedagogų savišvieta gerinant bendrų ir dalykinių kompetencijų ugdymą ir panaudojant bibliotekoje pateiktas metodines rekomendacijas.

 

Pedagoginiai darbuotojai Bibliotekos vedėja

R. Jasmontienė

Sausis-

gruodis

Mokytojai susipažins su  teorinėmis žiniomis ir praktinėmis metodikos taikymo galimybėmis. Žinios bus taikomos metodinėse grupėse, tariantis dėl ugdymosi diferencijavimo ir asmeninės mokinių pažangos fiksavimo būdų ir metodų.  
1.2.4. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimas netradicinėse aplinkose. Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Miesto įstaigos ir organizacijos Sausis− gruodis Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai.  
1.2.5. Mokyklinių projektų vykdymas (Priedas Nr. 3). Mokytojai Kuruojantys vadovai Sausis-    gruodis Vykdant projektus,  mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus, kompetencijas.  
1.2.6. Mokinių asmeninio karjeros plano rengimas. Karjeros koordinatorė

D. Paneckienė, klasių vadovai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  G. Briedis

 

Sausis—gruodis Progimnazijos mokiniai pildo bei kartą per pusmetį kartu su karjeros koordinatore arba klasės vadove atnaujina savo asmeninius karjeros planus.  
1.2.7. Valstybinių švenčių paminėjimai.                           *Sausio13-oji; (dekoratyvinis projektas „Neužmirštuolės“; dekoratyvinė puokštė);                           *Vasario 16-oji; (dainų ir šokių festivalis „Lietuvai“; mokinių kūrybinių darbų paroda);         *Kovo 11-oji;(„Protų mūšis“; mokinių kūrybinių darbų paroda).                         Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė;           

 

 

N. Ganusauskienė;

S. Kazlauskas;

A. Koryznė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui G.Briedis; neformaliojo švietimo organizatorė R. Čekanauskienė, klasių vadovai, mokytojai.

Šiaulių m. savivaldybės viešoji biblioteka, „Spindulio“  filialas

Sausis-      kovas Skatinti objektyviai ir kritiškai vertinti praeities įvykius. Ugdyti pilietines ir tautines vertybes. Teigiamo įvaizdžio formavimas.

 

 
1.2.8. Gimtosios kalbos minėjimui skirtas diktanto rašymas. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė Kuruojantis vadovas, mokytojai, mokiniai, tėvai, seneliai Vasaris Ugdyti bendruomeniškumą. Formuoti gražaus ir taisyklingo rašto įgūdžius.  
1.2.9. Dalyvavimas užsienio kalbų projekte „Kalbų kengūra“,  matematikos konkurse „Kengūra“. Užsienio kalbų metodinė grupė; Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: G. Briedis; L. Kukanauzienė Vasaris-

kovas

Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, ugdomi jų gebėjimai.  
1.2.10. Miesto bendrojo ugdymo mokyklų ketvirtų klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas ir pravedimas. Užsienio kalbų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kukanauzienė Kovas Vykdomas darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija.  
1.2.11. Lietuvių kalbos kultūros varžytuvės. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė Kuruojantis vadovas, mokiniai Kovas Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, suteikiama galimybė dalyvauti visiems norintiems mokiniams, ugdomi jų gebėjimai.  
1.2.12. Partnerystės projektas su Medelyno progimnazija „Kalbinuko mokyklėlė“. Logopedė J. Pintulienė, specialioji pedagogė J. Grublienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: L. Kukanauzienė; Šiaulių Medelyno progimnazija balandis Projekto metu bus ugdomi antros klasės mokinių  komunikavimo, socialumo, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai.  
1.2.13. Konferencija miesto progimnazijų 8 klasių mokiniams „Knyga žmogaus gyvenime”. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė Kuruojantis vadovas  

G. Briedis

Balandis Skatins domėtis grožine literatūra, ugdys poreikį skaityti, viešai pristatys savo parengtą pranešimą. Stiprės bendradarbiavimas tarp miesto progimnazijų mokinių bei mokytojų.  
1.2.14. Metodinė diena „Iššūkiai. Naujovės. Planavimas“. Direktorius,

direktoriaus pavaduotojai

neformaliojo švietimo organizatorė

Metodinės grupės Rugpjūtis Bus numatytos veiklos tobulinimo kryptys,  įgyvendinant naujoves ugdymo procese.  
1.2.15. Renginys skirtas kariuomenės dienai. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė. Kuruojantis vadovas Spalis Ugdyti patriotinius ir meilės savo gimtam kraštui jausmus.  
1.2.16. Virtualus (online)

“Gražiausias Helovino moliūgas”

 konkursas skirtas Šiaulių regiono ir miesto pradinių mokyklų ir progimnazijų mokiniams.

Anglų kalbos mokytojos J.Laucevičienė ir J.Vaišienė Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla, kuruojantis vadovas L. Kukanauzienė Lapkritis

 

Į veiklą bus įtraukti mokiniai ir jų tėvai. Stiprės bendradarbiavimas su Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla.

Ugdomos mokinių vertybinės nuostatos, skatinama mokinius domėtis pasaulio kultūromis, ugdomas kūrybiškumas.

 
1.2.17. Interaktyvus anglų kalbos konkursas miesto 4 klasių mokiniams. Anglų kalbos mokytojos J.Laucevičienė ir J.Vaišienė Oxford leidyklos atstovai; kuruojantis vadovas L. Kukanauzienė Gruodis Mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus.

Stiprės bendradarbiavimo ryšiai su miesto progimnazijomis ir Oxford leidykla.

 
1.3. Lankstus perėjimas iš vieno išsilavinimo lygmens į kitą. 1.3.1. Mokinių, besimokančių miesto gimnazijose, adaptacijos ir mokymosi rezultatų analizė. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  G. Briedis Gimnazijos, dalykų mokytojai, buvę klasių vadovai Vasaris Turėdami duomenis apie miesto gimnazijose besimokančių buvusių mūsų mokyklos mokinių adaptaciją, tinkamai planuosime veiklą.  
1.3.2. Standartizuotų testų vykdymas 4; 8 klasėse ir aptarimas.

 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos, socialinių, gamtos mokslų, matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

L.Kukanauzienė (4 kl.), G. Briedis (8 kl.)

Balandis-gegužė;

Birželis

Atskirų mokinių pažanga ir pasiekimai suteiks informacijos

planuojant mokinių ugdymą pagal jų gebėjimus bei poreikius. Siekiama nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo 1-ąją dalį, gauti grįžtamąjį ryšį mokiniams, tėvams ir mokytojams.

 
1.3.3. Metodinė diena „Standartizuotų bei diagnostinių testų lyginamoji analizė, perspektyvos“. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

L. Kukanauzienė,      

G. Briedis

Užsienio kalbų metodinė grupė Birželis Vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.  
1.3.4. Ištirti mokinių mokymosi stilius. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė 4 klasės mokytoja, mokytojai dalykininkai Rugsėjis Ištyrus mokymosi stilių: mėgstamas mokymosi aplinkas, informacijos priėmimo ir apdorojimo būdus, mokytojai mokinius skirstys ir teiks informaciją atsižvelgdami į jų savybes.  
1.3.5. Pirmokų (bendradarbiaujant su mikrorajono l/d pedagogais) bei penktokų adaptacijos analizė. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

L.Kukanauzienė (1 kl.), G. Briedis (5 kl.)

Pirmų klasių mokytojos; lopšelių darželių pedagogai; 5 klasėse dirbantys mokytojai, buvę ketvirtų klasių mokytojai. Spalis Išsiaiškinti, koks mokinių pasirengimas mokyklai lygis, koks penktų klasių mokinių  pasirengimas mokytis pagrindinio ugdymo programos 1-oje pakopoje, numatyti tolimesnes veiklos kryptis.  
   

 

 

  1. Aktyvios ir sveikos progimnazijos bendruomenės kūrimas.

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas
2.1. Progimnazijos įvaizdžio ir viešųjų ryšių tobulinimas. 2.1.1. Tėvams (globėjams) teikti šiuolaikišką ir efektyvią informaciją, atspindinčią progimnazijos veiklą.

 

Visi mokytojai Kuruojantys vadovai. Sausis–   gruodis Pasiruošiama individualioms konsultacijoms, plėtojamos bendradarbiavimo formos elektroninėje erdvėje.

Sudaromi ir išleidžiami proginiai bukletai bei lankstinukai.

2.1.2. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas mokykloje, mieste, vaikų bibliotekose. Pradinių klasių metodinė grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Vaikų bibliotekos, viešoji biblioteka, filialai Sausis –

gruodis

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, teigiamo įvaizdžio formavimas.
2.1.3. Šventinio estetinio vaizdo (įvaizdžio) kūrimas; plėtra. Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Mokytojai, klasių vadovai Sausis-    gruodis Mokyklos estetinio vaizdo kūrime bus glaudesnis ryšys tarp mokytojų, mokinių, tėvų.
2.1.4. Edukacinių erdvių gerinimas. Direktorius Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai Sausis –

gruodis

Aptariama ugdomosios aplinkos įtaka ugdymosi kokybei, numatyti prioritetai, gerinami kabinetai ir edukacinės erdvės.
2.1.5. Miesto gimnazijų 10-11 klasių mokinių užsienio (rusų) kalbos olimpiados organizavimas ir pravedimas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kukanauzienė

 

Užsienio kalbų metodinė grupė Vasaris Gerinamas progimnazijos įvaizdis, plečiamos visuomenės žinios apie mokyklą  ir gerinamas požiūris į ją.
2.1.6. Internetinės svetainės atnaujinimas. Neformaliojo ugdymo organizatorė R. Čekanauskienė D. Paneckienė Vasaris-     kovas Patrauklesnė puslapio išvaizda, naudojimo patogumas, internetinio puslapio techniniai parametrai, svetainės optimizavimas paieškos sistemai.
2.1.7. Metodinė diena „Progimnazija miesto švietimo įstaigų kontekste“. Progimnazijos įvaizdžio kūrimo darbo grupė Kuruojantys vadovai, mokytojai Kovas Siekiama sėkmingai veikti švietimo paslaugų rinkoje, kuriant teigiamą įvaizdį bei plėtojant ryšius su visuomene.
  2.1.8. Miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Kukanauzienė;              miesto bendrojo ugdymo mokyklos

Kovas Tobulinamas mokinių supratimas apie artimiausią gamtinę aplinką, sudaromos sąlygos geriau pažinti paukščius, rūpintis jų išsaugojimu vystant mokinių gebėjimus, taikant patrauklius, įdomius mokiniui veiklos metodus.
  2.1.9. Dalyvavimas Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidynėse „GOLAS”. Kūno kultūros mokytojai Lietuvos futbolo federacija, kuruojantis vadovas G. Briedis Gegužė Mokiniai bus įtraukti į popamokinę veiklą, ugdomos bendrosios kompetencijos.
  2.1.10. Atvirų durų diena tėvams. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Kukanauzienė

Lapkritis Suteikiama galimybė tėvams lankytis pamokose.
2.1.11. Renginys skirtas mokyklos gimtadieniui paminėti.

 

Lietuvių kalbos ir

socialinių mokslų metodinė grupė

Kuruojantis vadovas G. Briedis, mokytojai, mokiniai, tėvai  Gruodis Skatinti bendruomeniškumo jausmus, didžiuotis mokyklos praeitimi ir šiandiena.
2.2. Bendruomenės bendradarbiavimo įgalinimas ir  sąmoningumo ugdymas. 2.2.1. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, jų vaikų pasiekimų, pažangos ir darbo būdų aptarimas Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kukanauzienė, PPT, VTAT. Sausis-    gruodis Aptariant pagalbos būdus, jos naudingumą, vyks efektyvus bendradarbiavimas tarp tėvų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokinių.
2.2.2. Prevencinės programos „Antras žingsnis” 1-4 klasių mokiniams vykdymas. 1-4 klasių vadovai Paramos vaikams centras Sausis-

gruodis

Ugdomi tinkami mokinių socialiniai emociniai įgūdžiai, mažėja agresyvus elgesys.
2.2.3. „Lions Quest” programos – „PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS” vykdymas. 5-8  klasių vadovai 5-8 klasių mokiniai Sausis−   gruodis Bus vykdoma LIONS QUEST programa, įgyvendinamos numatytos gairės.
2.2.4. 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimai (2-3 per metus). Klasių vadovai; neformaliojo švietimo organizatorė R. Čekanauskienė Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

L. Kukanauzienė,      

G. Briedis; mokytojai

Sausis–   gruodis Tėvai (globėjai) bus informuoti apie esamą padėtį, vyks efektyvus ir veiksmingas bendradarbiavimas.
2.2.5. Renginys „Senelių šventė“. Neformaliojo švietimo organizatorė R. Čekanauskienė ; pradinių klasių mokytojų metodinė grupė; N. Ganusauskienė; S. Kazlauskas Klasių vadovai; mokinių seneliai Vasaris Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai.

Stiprinamas mokytojo,

mokinio ir senelio bendravimas.

2.2.6. Viktorina „Augu laisvas“. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė, R.Čekanauskienė, Sveikatos priežiūros specialistė I. Kvedarienė Visuomenės sveikatos biuras, Medelyno Jovaro, Rėkyvos, progimnazijos Balandis Skatinti bendradarbiavimą su progimnazijomis, bei kitomis įstaigomis vykdant mokinių švietimą prevencijos srityse.
2.2.7. Tėvų (globėjų) susirinkimo 1 klasių mokinių tėvams

„IKT panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“ organizavimas ir pravedimas.

Anglų kalbos mokytojos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Kukanauzienė

Balandis Bus siekiama supažindinti 1 klasių mokinių tėvus su užsienio kalbos mokymosi galimybėmis.
2.2.8. Metodinė diena „Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai”. Neformaliojo švietimo organizatorė R. Čekanauskienė; D. Paneckienė Kuruojantys vadovai, mokytojai,

UKC vadovė, karjeros konsultantė

Balandis Mokytojai tobulins karjeros ugdymo, profesines, dalykines kompetencijas. Vedamos karjeros pamokos (1 pamoka klasei).
2.2.9. Individualūs pokalbiai su 1-8 klasių mokinių tėvais, aptariant mokinių mokymosi pasiekimus (pokalbiuose dalyvaujant mokiniams). Neformaliojo švietimo organizatorė R. Čekanauskienė Mokytojai, klasių vadovai Balandis;

Lapkritis

Individualiuose pokalbiuose siekiama, kad dalyvautų ne mažiau 75 proc. mokinių tėvų. Tėvai bus informuoti apie sėmes ir nesėkmes. Mokytojai sužinos tėvų lūkesčius, aptariamos individualios situacijos.
2.2.10. „Šeimos šventė” 1-4 klasių mokiniams ir jų šeimoms. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė Švietimo pagalbos specialistų metodinė

grupė, kuruojantis vadovas L. Kukanauzienė

Gegužė Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai reprezentuojant mokyklą. Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas.
2.2.11. Pranešimas pirmų klasių mokinių tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai mokykloje“. Logopedė J. Pintulienė Pirmų klasių mokytojos Rugsėjis Tėvų švietimas apie mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus skatins efektyvesnį pagalbos teikimą mokiniams.
2.2.12. 5-tų ir 8-tų klasių mokinių tėvų susirinkimai. Neformaliojo švietimo organizatorė R. Čekanauskienė Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

G. Briedis; klasių vadovai, mokytojai

Rugsėjis;

Vasaris

Tėvai bus supažindinti su mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo tvarka, pažangumo ir lankomumo rezultatais.
2.2.13. Paskaita tėvams „Kaip suprasti, kad vaikas vartoja narkotikus?“. Socialinė pedagogė B. Jokubaitienė, R.Čekanauskienė Šiaulių VPK Spalis Skatinti bendradarbiavimą su policijos, bei kitomis įstaigomis vykdant mokinių tėvų švietimą prevencijos srityse.
2.2.14. Paroda „Gražiausio Helovyno moliūgo rinkimai“,             Renginys „Ghost Party“ (Vaiduoklių vakarėlis) 5-ų klasių mokiniams. Anglų kalbos mokytojos J.Laucevičienė ir J.Vaišienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  L. Kukanauzienė Spalis Į veiklą bus įtraukti mokiniai ir jų tėvai. Tobulins kūrybiškumo, komunikavimo, sociokultūrines  kompetencijas.
2.2.15. Metodinė diena „Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas“. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Kuruojantys vadovai, mokytojai;

Mokyklų tobulinimo centras

Spalis Didės mokinių atsakingumas atliekant namų darbus, gerės mokymosi rezultatai, bus aktyvesni ir drausmingesni pamokų metu.
2.2.16. Tolerancijos diena. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė,         R. Čekanauskienė Pradinių klasių mokytojai, 5-8 klasių vadovai Lapkritis Ugdys(is) pozityvius socialinius įgūdžius, gebės pripažinti skirtumus.
2.2.17. Metodinė diena „Veiklos kokybės įsivertinimo metodika“. Veiklos įsivertinimo grupė Kuruojantys vadovai, mokytojai Lapkritis Susipažins su nauju bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos modeliu ir rodiklių sistema, modernizuos požiūrį į gerą ugdymą ir gerą mokyklos veiklą.
   

 

 

 

________________________________________________

                                                                                                                                                              Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                              Veiklos plano 2017 metams

                                                                                                                                                              priedas Nr. 1

 

Mokyklinės dalykų olimpiados, konkursai 2017 metai.

Eil. Nr. Mokytojų v. pavardės, (organizatoriai, atsakingi) Dalykas Veiklos pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 7 Sausis
2. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 8 Sausis
3. Nijolė Pankratovaitė

(Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras)

Dorinis ugdymas (tikyba) „Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“ 1-4;  5-8 Sausis- Gegužė
4. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 6-8 Vasaris
5. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 5 Vasaris
6. Eglė Čebatorienė,

Asta Karpiuvienė

Lietuvių kalba Mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada 3-4 Vasaris
7. Eglė Čebatorienė,

Asta Karpiuvienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 3-4 Vasaris
8. Eglė Čebatorienė,

Asta Karpiuvienė

Pasaulio pažinimas Mokyklinė pasaulio pažinimo olimpiada 3-4 Vasaris
9. Eglė Čebatorienė,

Asta Karpiuvienė

Lietuvių kalba Mokyklinė mažojo diktanto olimpiada 4 Vasaris
10. Neringa Ganusauskienė, Stasys Kazlauskas, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė, pradinių klasių mokytojos                          Muzika, šokis Dainų ir šokių festivalis „Lietuvai“ 2-8 Vasaris
11. Virginija Raziūnienė Biologija ir gamta Mokyklinė biologijos olimpiada 5-8 Kovas
12. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika ,,Kengūra“ 5-8 Kovas
13. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 5-6 Kovas
14. Asta Karpiuvienė,

Eglė Čebatorienė,

Rasa Blikertienė,

Vaida Milčinauskienė,

Vaidutė Linkevičienė,

Rita Penkauskienė

Integruota matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Konkursas „Smalsutis“ 1-2 kl. ir 3-4 kl. gabiems mokiniams. 1-4 Kovas
15. Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Rūta Balsienė

Anglų kalba Edukacinis konkursas „Olympis 2017” 4-8 Kovas; Spalis
16. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 4 Kovas
17. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 5 Kovas
18. Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Rūta Balsienė

Anglų kalba Konkursas „Kalbų Kengūra“ 4-8 Kovas
19. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Kūno kultūra Kūno kultūros mokyklinė  olimpiada 5-8 Kovas- Gegužė
20. Daiva Paneckienė Informacinės technologijos Mokyklimė informacinių technologijų olimpiada 6-8 Balandis
21. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 6 Balandis
22. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė Matematika, biologija, gamta, informacinės technologijos, fizika ir chemija Integruotas gamtos ir tiksliųjų mokslų konkursas ,,Žiniukas 5-8 Spalis
23. Virginija Raziūnienė

Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Daiva Paneckienė

Gamta ir žmogus, informacinės technologijos, matematika ,,Olympis“ 5-8 2017 m.

                                                                                                                                       Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                       Veiklos plano 2017 metams

                                                                                                                                         priedas Nr. 2

 

Atviros, integruotos pamokos 2017 metais

Eil. Nr Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Laikas
1. Eglė Čebatorienė

Jūratė Vaišienė

Integruota pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamoka 4a Vasaris
2. Nijolė Pankratovaitė Dorinis ugdymas (tikyba) 7 a Kovas
3. Genovaitė Beniušienė;

Aneta Koryznė;

Neringa Ganusauskienė

Integruota dailės, technologijų, istorijos ir muzikos pamoka 8a Balandis
4. Leonida Klimavičienė;

Jūratė Laucevičienė

Integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka 5a Gegužė
5. Leonida Klimavičienė;

Jūratė Laucevičienė

Integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka 6b Gegužė
6. Aneta Koryznė Technologijos 8a Gegužė
7. Neringa Ganusauskienė;

Eugenija Gėčiauskienė

Integruota muzikos ir rusų kalbos pamoka 7a Gruodis

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                          Veiklos plano 2017 metams

                                                                                                                                   priedas Nr.3

Mokykliniai projektai 2017 metai

Eil. Nr Mokytojų vardai, pavardės (organizatoriai, atsakingi asmenys) Dalykas/metodinė grupė Projekto pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Rūta Balsienė Anglų kalba; užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalbos diktantas mokyklos mokiniams 3-8 Sausis;

Gruodis

2. Leonida Klimavičienė,

Daiva Paneckienė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė Edukacinės erdvės kūrimas 6 Sausis- gegužė
3. Rasa Blikertienė,

Vaida Milčinauskienė,

Eglė Čebatorienė,

Asta Karpiuvienė,

Vaidutė Linkevičienė,

Rita Penkauskienė

Pradinių klasių metodinė grupė „Iš darželio į mokyklą“ 1-4 Sausis – gruodis
4. Gintautas Briedis,

Margarita Laukaitytė

Kūno kultūra „Žaiskime sportinius žaidimus“. 5-8 Sausis- gruodis
5. Eugenija Gėčiauskienė Rusų kalba; užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Rusų kalbos dailyraščio konkursas mokiniams 6-8 Vasaris- kovas
6. Rasa  Blikertienė,

Vaida Milčinauskienė

Jurgita Pintulienė,

Jolanta Grublienė

Švietimo pagalbos specialistų, pradinių klasių metodinės grupės „Čiauškančios raidės“.

 

1 Gegužė
7. Bela Jokubaitienė Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Vaikų dieninė vasaros stovykla „Sveika vasara“. 1-3 Birželis
8. Jūratė Laucevičienė,

Jūratė Vaišienė

Anglų kalba; užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė „Helovino šventė“ Mokyklos bendruomenė;

1-8,

tėvai, mokytojai

Spalis-lapkritis