Planavimo dokumentai

2018 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

Tikslai:

  1. Ugdymo proceso organizavimas siekiant kiekvieno mokymosi sėkmės.

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas
1.1. Gerinti ugdymo ir ugdymo(si) kokybę. 1.1.1. Atviros, integruotos pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai (Priedas Nr.2). Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Kuruojantys vadovai Sausis− gruodis Mokytojai tobulins profesines kompetencijas analizuodami stipriuosius ir tobulintinus pamokų (užsiėmimų) aspektus. Pasidalinti gerąja patirtimi, mokymo(si) metodais.
1.1.2. Pamokų stebėjimas, aptarimas, pagalba. Kuruojantys vadovai Dalykų mokytojai Sausis-

gruodis

Pamokos organizavimo tobulinimas.
1.1.3. Metodinė diena „Ugdymo proceso stebėsenos rezultatai”. Kuruojantys vadovai Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai, klasių vadovai Gruodis Bus numatytos veiklos tobulinimo kryptys.
1.1.4. Mokytojų susirinkimai, posėdžiai, sklaida, analizė, perspektyvos. Direktorius, administracija Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai Sausis-

gruodis

Gerės ugdymo ir ugdymosi kokybė. Padės tobulėti, įgyti naujų žinių, kompetencijų.
1.1.5. Metodinė  diena ,,Geografinės informacijos sistemų (GIS)  taikymas pamokose“ Geografijos ir informacinių technologijų mokytojos Kuruojantys vadovai Gegužė Patirties  sklaida. Nauda ir galimybės naudojantis šia sistema.
1.1.6. Mokyklinių olimpiadų bei konkursų organizavimas ir vykdymas (Priedas Nr. 1). Dalykų mokytojai Kuruojantys vadovai Sausis-

gruodis

Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, suteikiama galimybė dalyvauti visiems norintiems mokiniams, ugdomi jų gebėjimai. Informacija skelbiama mokyklos internetiniame tinklapyje, progimnazijos facebook paskyroje; nugalėtojai apdovanoti.
1.1.7. Mokinių dalyvavimas miesto olimpiadose, konkursuose, varžybose, viktorinose. Dalykų mokytojai Kuruojantys vadovai; miesto bendrojo ugdymo mokyklos Sausis-  gruodis Darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija, siekiama aukštesnių rezultatų.
1.1.8. Miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas ir pravedimas. Užsienio kalbų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Kovas Vykdomas darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija.
1.1.9.  Miesto 6-8 klasių geografijos olimpiados organizavimas ir vykdymas. Geografijos mokytoja

I. Staliorevičienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

G. Briedis

Kovas Skatinti mokinius pasitikrinti savo geografijos dalyko žinias, gebėjimus.
1.1.10. Miesto 6-tų klasių mokinių rusų kalbos dailyraščio konkursas. Rusų kalbos mokytoja

E. Gėčiauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Balandis Vykdomas darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvaciją.
  1.1.11. Metodinė diena „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas šiuolaikinėje pamokoje” Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Administracija, Šiaulių raj. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla Kovas Pasidalinti gerąja darbo patirtimi kūrybiškai organizuojant ugdymo(si) procesą.
1.2. Pažangos ir pasiekimų gerinimas organizuojant individualios pažangos stebėjimą. 1.2.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos lyginamoji analizė (signalinių bei pusmečių vertinimų analizė). Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė (PUG; 1-4 kl.),

G. Briedis (5-8 kl.)

Mokytojai, klasių vadovai, VGK Gruodis– vasaris; Balandis– birželis Individualių mokymosi strategijų taikymas turės įtakos mokinių pažangumui. (1-4 klasėse siektinas 98 proc. o 5-8 klasėse- 90 proc. pažangumas).
1.2.2. Mokinių pasiekimų vertinimas panaudojant diagnostinius  testus (2 klasė).  Diagnostiniai testai, rezultatų analizė. Pradinių klasių, anglų kalbos, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Rugsėjis;

Balandis– gegužė

Vertinimo informaciją panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
1.2.3. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP)  vykdymas 4; 6; 8 klasėse ir aptarimas.

 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos, socialinių, gamtos mokslų, matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė (4 kl.), G. Briedis (6; 8 kl.)

Balandis-birželis Atskirų mokinių pažanga ir pasiekimai suteiks informacijos planuojant mokinių ugdymą pagal jų gebėjimus bei poreikius. Siekiama nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo 1-ąją dalį, gauti grįžtamąjį ryšį mokiniams, tėvams ir mokytojams.
1.2.4. Metodinė diena  „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) bei diagnostinių testų lyginamoji analizė, perspektyvos“. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Užsienio kalbų metodinė grupė Birželis Vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
1.2.5. Pirmokų (bendradarbiaujant su mikrorajono l/d pedagogais) bei penktokų adaptacijos analizė. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A.Plaušinaitienė (1 kl.), G. Briedis (5 kl.)

Pirmų klasių mokytojos; lopšelių darželių pedagogai; 5 klasėse dirbantys mokytojai, buvusi ketvirtos klasės mokytoja Spalis Išsiaiškinti, koks mokinių pasirengimas mokyklai lygis, koks penktų klasių mokinių  pasirengimas mokytis pagrindinio ugdymo programos 1-oje pakopoje, numatyti tolimesnes veiklos kryptis.
1.2.6. Individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemos taikymas. Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo organizatorė

R. Čekanauskienė

Visi mokytojai,

kuruojantys vadovai,

mokiniai

Sausis – gruodis Padės ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, lygins, analizuos.
1.3. Efektyvinti asmenybės ugdymą ir prevencines veiklas. 1.3.1. Prevencinės programos „Antras žingsnis” 1-4 klasių mokiniams vykdymas. 1-4 klasių vadovai Paramos vaikams centras Sausis-

gruodis

Ugdomi tinkami mokinių socialiniai emociniai įgūdžiai, netinkamo elgesio mažinimas.
1.3.2. „Lions Quest” programos – „PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS” vykdymas. 5-8  klasių vadovai 5-8 klasių mokiniai Sausis−   gruodis Bus vykdoma LIONS QUEST programa, įgyvendinamos numatytos gairės.
1.3.3. Specialioji pagalba ugdymo(si) sunkumų turintiems mokiniams. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Progimnazijos administracija, VGK, klasių vadovai, dalykų mokytojai. Sausis-  gruodis Pagalba teikiama skirtingų gebėjimų turintiems mokiniams. Vykdoma ankstyvoji prevencija.
1.3.4. Konkursas „Smalsutis“ 1-2 kl. ir 3-4 kl. gabiems mokiniams. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Balandis Darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija.
1.3.5. Dalyvavimas  matematikos konkurse „Kengūra“. Gamtos ir tiksliųjų mokslų, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Kovas Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, ugdomi jų gebėjimai.
1.3.6. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas mokykloje. Pradinių klasių metodinė grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Kuruojantys vadovai Sausis –

gruodis

Skatinamas mokinių kūrybiškumas.
1.3.7. Mokinių asmeninio karjeros plano rengimas. Karjeros koordinatorė

D. Paneckienė, klasių vadovai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  G. Briedis

 

Sausis—gruodis Progimnazijos mokiniai pildo bei kartą per pusmetį kartu su karjeros koordinatore arba klasės vadove atnaujina savo asmeninius karjeros planus.
1.3.8. Metodinė diena „Kokios kompetencijos reikalingos norint sėkmingai pasirinkti karjerą?

Mokytojų vaidmuo mokiniams renkantis profesiją“.

Karjeros koordinatorė

D. Paneckienė; žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius G. Sarafinas

Administracija,

klasių auklėtojai,

mokytojai, 7-8 klasių  mokiniai, jų tėveliai

Balandis Kels karjeros kompetencijas. Mokymų metu bus pateikiama daug vertingos statistinės informacijos, pavyzdžių, praktinių patarimų ir naudingų įžvalgų. Dalyvaus 90% 7-8kl. mokinių, mokytojų, 10% tėvų.
1.3.9. 5-8 klasių mikroklimato tyrimas. Socialinė pedagogė

B. Jokubaitienė.

4 klasių mokytojos, mokytojai dalykininkai. Spalis Ištyrus mokymosi stilius,  mėgstamas mokymosi aplinkas, informacijos priėmimo ir apdorojimo būdus, mokytojai mokinius skirstys ir teiks informaciją atsižvelgdami į jų savybes.
1.3.10. Konferencija 8 klasių mokiniams „Knyga žmogaus gyvenime”. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė Kuruojantis vadovas  

G. Briedis

Gegužė Skatins domėtis grožine literatūra, ugdys poreikį skaityti ir skatinti kitus tai daryti, viešai pristatys savo parengtą pranešimą.
1.3.11. „Savaitė be patyčių“. Socialinė pedagogė        B. Jokubaitienė PUG, 1-8 klasių vadovai Kovas Mokiniai veiklomis prisidės prie patyčių sprendimo problemos, tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
1.3.12. „Tolerancijos diena“. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Pradinių klasių mokytojai, 5-8 klasių vadovai Lapkritis Ugdys(is) pozityvius socialinius įgūdžius, gebės pripažinti skirtumus.
1.4. Naudoti įvairių edukacinių ir virtualių aplinkų teikiamas galimybes ugdymo procese. 1.4.1.  Virtualių aplinkų panaudojimas ugdymo procese. Pirmoko pasas. Internetinės svetainės: Ema elektroninės pratybos, Matematikos ekspertas, Eduka klasė, Google ir kt. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė; gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

 

Kuruojantys vadovai;

dalykų mokytojai

Sausis – gruodis Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai. Mokinių motyvacijos skatinimas, naujų darbo metodų paieška.
1.4.2.  Viešinimas internetinėse erdvėse: mokyklos tinklapyje , „Facebook“. Neformaliojo ugdymo organizatorė

R. Čekanauskienė,

anglų kalbos mokytoja

J. Vaišienė

Visi mokytojai Sausis – gruodis Pasinaudojimas teikiamomis galimybėmis, informacijos viešinimas.
1.4.3. Metodinė diena „Mokymasis virtualioje aplinkoje“. Informacinių technologijų mokytoja

D. Paneckienė,

anglų kalbos mokytoja

J. Laucevičienė,

pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

Kuruojantys vadovai Balandis Tikslinga būtų informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįsta ugdymo sistema, kurioje vyktų ugdymo procesas (kurso turinys, diskusijos, praktinės užduotys, darbas grupėse, testavimas).
1.4.4. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimas netradicinėse aplinkose. Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Miesto įstaigos ir organizacijos Sausis− gruodis Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
  1.4.5. Edukacinių erdvių gerinimas. Direktorius Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai Sausis –

gruodis

Aptariama ugdomosios aplinkos įtaka ugdymosi kokybei, numatyti prioritetai, gerinami kabinetai ir edukacinės erdvės.
1.5. Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų, dalykinių kompetencijų tobulinimo. 1.5.1. Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (seminarai, konferencijos, apskrito stalo diskusijos ir kt.). Visi mokytojai Švietimo įstaigos,

direktorius,

kuruojantys vadovai

Sausis-  gruodis Kelti kvalifikaciją, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitą; skaitmeninį raštingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.
1.5.2. Pedagogų savišvieta gerinant bendrų ir dalykinių kompetencijų ugdymą ir panaudojant bibliotekoje pateiktas metodines rekomendacijas.

 

Pedagoginiai darbuotojai Bibliotekos vedėja

R. Jasmontienė

Sausis-

gruodis

Mokytojai susipažins su  teorinėmis žiniomis ir praktinėmis metodikos taikymo galimybėmis. Žinios bus taikomos metodinėse grupėse, tariantis dėl ugdymosi diferencijavimo ir asmeninės mokinių pažangos fiksavimo būdų ir metodų.
  1.5.3. Metodinė diena „Naujovės. Planavimas“. Direktorius,

direktoriaus pavaduotojai

neformaliojo švietimo organizatorė

Metodinės grupės Rugpjūtis Bus numatytos veiklos tobulinimo kryptys,  įgyvendinant naujoves ugdymo procese.
  1.5.4. Gerosios patirties sklaida  metodinėje grupėje. Pranešimų skaitymas konferencijose, seminarų vedimas. Mokytojų metodinės grupės

 

Švietimo įstaigos,

kuruojantys vadovai

Sausis – gruodis Mokytojai dalysis patirtimi jų pačių pasirinktu būdu ir dalyvaus organizuojamose mokymosi grupėse.
  1.5.5. Metodinė diena “Įtraukiojo ugdymo vykdymas Vinco Kudirkos progimnazijoje“. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė Rugsėjis Siekiama įtraukiančio ugdymo ir dėmesio kiekvienam vaikui, geros mokinių savijautos bei mokymosi motyvacijos, aukštos mokytojų motyvacijos bei kompetencijos, saugios ir palankios mokymosi aplinkos, stiprios mokyklos bendruomenės.
 

 

 

 

  1. Progimnazijos bendruomeniškumo plėtojimas.

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas
2.1. Plėtoti progimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą. 2.1.1. 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimai (2-3 per metus). Klasių vadovai; neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė,      

G. Briedis; mokytojai

Sausis–   gruodis Tėvai (globėjai) bus informuoti apie esamą padėtį (mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo tvarka, pažangumo ir lankomumo rezultatai), vyks efektyvus ir veiksmingas bendradarbiavimas.
2.1.2. Tėvų (globėjų) susirinkimo 1 klasių mokinių tėvams „IKT panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“ organizavimas ir pravedimas. Anglų kalbos mokytojos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Gegužė Bus siekiama supažindinti 1 klasių mokinių tėvus su užsienio kalbos mokymosi galimybėmis.
2.1.3. Prevencinė paskaita tėvams. Socialinė pedagogė B. Jokubaitienė,   neformaliojo švietimo organizatorė                   R. Čekanauskienė Šiaulių apskrities VPK Spalis Vykdyti tėvų švietimą prevencijos srityse.
2.1.4.  Pranešimas pirmų klasių mokinių tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai mokykloje“. Logopedė J. Pintulienė Pirmų klasių mokytojos Rugsėjis Tėvų švietimas apie mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus skatins efektyvesnį pagalbos teikimą mokiniams.
2.1.5. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, jų vaikų pasiekimų, pažangos ir darbo būdų aptarimas. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė, PPT, VTAT. Sausis-    gruodis Aptariant pagalbos būdus, jos naudingumą, vyks efektyvus bendradarbiavimas tarp tėvų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokinių.
2.1.6. Tėvams (globėjams) teikti šiuolaikišką ir efektyvią informaciją, atspindinčią progimnazijos veiklą.

 

Visi mokytojai Kuruojantys vadovai. Sausis–   gruodis Pasiruošiama individualioms konsultacijoms, plėtojamos bendradarbiavimo formos elektroninėje erdvėje.

Sudaromi ir išleidžiami proginiai bukletai bei lankstinukai.

2.1.7. Individualūs pokalbiai su 1-8 klasių mokinių tėvais, aptariant mokinių mokymosi pasiekimus (pokalbiuose dalyvaujant mokiniams). Neformaliojo švietimo organizatorė  R.Čekanauskienė Mokytojai, klasių vadovai Balandis;

Lapkritis

Individualiuose pokalbiuose siekiama, kad dalyvautų ne mažiau 70 proc. mokinių tėvų. Tėvai bus informuoti apie sėmes ir nesėkmes. Mokytojai sužinos tėvų lūkesčius, aptariamos individualios situacijos.
2.1.8. Atvirų durų diena tėvams. Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Lapkritis-

gruodis, Gegužė

Suteikiama galimybė tėvams lankytis pamokose, dalyvauti ugdymo procese, padėti jį organizuoti.
2.1.9. Paroda „Gražiausio Helovyno moliūgo rinkimai“,             Renginys „Ghost Party“ (Vaiduoklių vakarėlis) 5-ų klasių mokiniams. Anglų kalbos mokytojos J.Laucevičienė, J.Vaišienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Spalis Į projekto veiklą bus įtraukta bendruomenė: mokiniai, tėvai, mokytojai.
2.1.10. Šventinio estetinio vaizdo (įvaizdžio) kūrimas; plėtra. Įvaizdžio kūrimo grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė; lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė Mokytojai, klasių vadovai Sausis-    gruodis Mokyklos estetinio vaizdo kūrime bus glaudesnis ryšys tarp mokytojų, mokinių, tėvų. Bendras stendų rengimas.
2.2. Užtikrinti sveikatinimo, pilietiškumo ir kitų veiklų tęstinumą. 2.2.1. Mokyklinių projektų vykdymas (Priedas Nr. 3). Mokytojai Kuruojantys vadovai Sausis-    gruodis Vykdant projektus,  mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus, kompetencijas.
2.2.2. Respublikinis projektas “Sveikata visus metus”.

 

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė, PUG, 1-8 klasių vadovai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Sausis-

gruodis

Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas patraukliomis mokiniams formomis.
2.2.3. Sveikatą stiprinančių mokyklų 25-čiui skirta sveikatos savaitė. Sveikatos priežiūros specialistė I. Kvedarienė, darbo grupė Visi mokytojai, kuruojantys vadovai, PUG, 1-8 klasių mokiniai, mokinių tėvai Balandis Visų bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, (su)kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
2.2.4. Dalyvavimas Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidynėse „GOLAS”, „LadyGolas“. Kūno kultūros mokytojai Lietuvos futbolo federacija, kuruojantis vadovas G. Briedis Vasaris;

Gegužė

Mokiniai bus įtraukti į popamokinę veiklą, ugdomos bendrosios kompetencijos.
2.2.5. Renginys – popietė 6-8 klasių mokiniams „Dainuoju vokiškai“. Vokiečių kalbos mokytoja L.Juškevičienė;

N. Ganusauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė Kovas Mokiniai ugdys bendruosius, dalykinius gebėjimus, ugdys kūrybiškumą.
2.2.6. Miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė;              miesto bendrojo ugdymo mokyklos Kovas Tobulinamas mokinių supratimas apie artimiausią gamtinę aplinką, sudaromos sąlygos geriau pažinti paukščius, rūpintis jų išsaugojimu vystant mokinių gebėjimus, taikant patrauklius, įdomius mokiniui veiklos metodus.
2.2.7. Renginys „Senelių šventė“. Neformaliojo švietimo organizatorė

R.Čekanauskienė; pradinių klasių mokytojų metodinė grupė;

N. Ganusauskienė;

S. Kazlauskas

Klasių vadovai; mokinių seneliai Vasaris

 

Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai.

Stiprinamas mokytojo,

mokinio ir senelio bendravimas.

2.2.8. Projektas „Šimtas dienų, kai mokinys esu“. Neformaliojo švietimo organizatorė                   R. Čekanauskienė; 1-2 kl. mokytojos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė Vasaris Stiprinamas bendradarbiavimas su pirmoko mokytojos, mokinio ir tėvų.
2.2.9. Ketvirtokų išleistuvės „Sudie, pradine“. Neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė; 3-4 kl. mokytojos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Gegužė Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas ugdymo(-si) procese.
2.2.10. Šeimos šventė. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Gegužė Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai reprezentuojant mokyklą. Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas.
2.2.11. Valstybinių švenčių paminėjimai:                           *Sausio13-oji (mokinių kūrybinių darbų paroda);                           *Vasario 16-oji (projektas „Pasitinkant vasario 16-ąją- Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šimtmetį, mokinių kūrybinių darbų paroda);                          *Kovo 11-oji.                         Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė;

Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė          

 

 

 

Mokytojai, mokiniai, administracija, mokyklos bendruomenė;

Šiaulių m. savivaldybės viešoji biblioteka „Spindulio“ ir „Varsos“  filialai

Sausis-       kovas Skatinti objektyviai ir kritiškai vertinti praeities įvykius. Ugdyti pilietines ir tautines vertybes. Teigiamo įvaizdžio formavimas.

 

2.3. Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais ugdant mokinių kompetencijas. 2.3.1. Renginys skirtas kariuomenės dienai. Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė. Kuruojantis vadovas Lapkritis Ugdyti patriotinius ir meilės savo gimtam kraštui jausmus.
2.3.2. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas mieste, vaikų bibliotekose. Pradinių klasių metodinė grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Vaikų bibliotekos, viešoji biblioteka, filialai, įvairios įstaigos Sausis –

gruodis

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, teigiamo įvaizdžio formavimas.
  2.3.3.  Ugdymo karjerai programos  vykdymas. Ugdymo karjerai koordinatorė

D. Paneckienė; klasių vadovai

 

Mokytojai, administracija, mokiniai, ugdymo įstaigos, ŠPRC, tėvų darbovietės, įmonės, organizacijos, bendrovės ir kita Sausis-

gruodis

Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
  2.3.4. Šiaulių Medelyno ir Vinco Kudirkos progimnazijos partnerystės projektas  „Kalbinuko mokyklėlė“.

 

Logopedė J. Pintulienė, specialioji pedagogė

J. Grublienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė; Šiaulių Medelyno progimnazija

Balandis Patraukli, įvairi projektinė aplinka skatins skirtingų gebėjimų  mokinių kūrybiškumą, patenkins jų smalsumą, leis patirti sėkmės ir bendradarbiavimo džiaugsmą.
  2.3.5.  Viktorina „Augu laisvas“.

 

Socialinė pedagogė

B. Jokubaitienė, neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė, sveikatos priežiūros specialistė I. Kvedarienė, specialioji pedagogė

J. Grublienė

Jovaro, Rėkyvos progimnazijos Gegužė

 

Bendradarbiaujant su progimnazijomis vykdyti mokinių švietimą prevencijos srityse, skatinti mokinius rinktis sveiką gyvenimo būdą.
  2.3.6. Interaktyvus anglų kalbos konkursas miesto mokyklų 4 klasių mokiniams, bendradarbiaujant su Oxford leidyklos atstove Baltijos šalims. Anglų kalbos mokytojos J. Laucevičienė,

J. Vaišienė

Oxford leidyklos atstovai, kuruojantis vadovas

A. Plaušinaitienė

Gruodis Mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus.

Stiprės bendradarbiavimo ryšiai su miesto progimnazijomis ir Oxford leidykla.

  2.3.7. Virtualus (online)

“Gražiausias Helovino moliūgas”

 konkursas skirtas Šiaulių regiono ir miesto pradinių mokyklų (1-4 klasių) ir progimnazijų (1-8 klasių) mokiniams, bendradarbiaujant su  Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla.

Anglų kalbos mokytojos J. Laucevičienė,

J. Vaišienė

Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla,

kuruojantis vadovas

A. Plaušinaitienė

Lapkritis

 

Į veiklą bus įtraukti mokiniai ir jų tėvai. Stiprės bendradarbiavimas su Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla. Ugdomos mokinių vertybinės nuostatos, skatinama mokinius domėtis pasaulio kultūromis, ugdomas kūrybiškumas.

 

                                                                                                                                                        Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                            Veiklos plano 2018 metams

                                                                                                                                   priedas Nr. 1

 

Mokyklinės dalykų olimpiados, konkursai 2018 metai.

Eil. Nr. Mokytojų v. pavardės, (organizatoriai, atsakingi) Dalykas Veiklos pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Virginija Raziūnienė Biologija ir gamta Mokyklinė biologijos olimpiada 5-8 Sausis
2. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 7 Sausis
3. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 5-8 Vasaris
4. Vaida Linkevičienė

Rita Penkauskienė

Asta Karpiuvienė

Lietuvių kalba Mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada

 

3-4 Vasaris
5. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 8 Vasaris
6. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika ,,Kengūra“ 5-8 Kovas
7. Vaidas Doniela Technologijos Konkursas „Mano svajonių profesija“  7-8 Kovas
8. Vaidas Doniela Technologijos Respublikinės mokinių konferencija, konkursas

tema „Reikia išmokti sveikam išlikti“

7-8 Kovas
9. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 7 Kovas
10. Vaida Linkevičienė

Rita Penkauskienė

Asta Karpiuvienė

Pasaulio pažinimas Mokyklinė pasaulio pažinimo olimpiada

 

3 Kovas
11. Vaida Linkevičienė

Rita Penkauskienė

Asta Karpiuvienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 3-4 Kovas
12. Asta Karpiuvienė Lietuvių kalba Mokyklinė mažojo diktanto olimpiada 4 Kovas
13. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 4 Kovas
14. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 5 Kovas
15. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 6 Kovas
16. Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Rūta Balsienė;

Lina Juškevičienė

Anglų kalba, vokiečių kalba Konkursas „Kalbų Kengūra“ 4-8 Kovas
17. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Kūno kultūra Kūno kultūros mokyklinė  olimpiada 5-8 Kovas- Gegužė
18. Daiva Paneckienė Informacinės technologijos Mokyklinė informacinių technologijų olimpiada 5-6 Balandis
19. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 5-6 Balandis
20. Asta Karpiuvienė,

Eglė Čebatorienė,

Rasa Blikertienė,

Vaida Milčinauskienė,

Vaidutė Linkevičienė,

Rita Penkauskienė

Rasa Gudmonienė

Integruota matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Konkursas „Smalsutis“ 1-2 kl. ir 3-4 kl. gabiems mokiniams. 1-4 Balandis
21. Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Rūta Balsienė

Anglų kalba Edukacinis konkursas „Olympis 2018” 4-8 Spalis, Kovas
22. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė Matematika, biologija, gamta, informacinės technologijos, fizika ir chemija Integruotas gamtos ir tiksliųjų mokslų konkursas ,,Žiniukas 5-8 Lapkritis

                                                                                                                                            Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                          Veiklos plano 2018 metams

                                                                                                                                                          priedas Nr. 2

Atviros, integruotos pamokos 2018 metais

Eil. Nr Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Laikas
1. Leonida Klimavičienė

Lina Juškevičienė

Integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka 5b Sausis
2. Jurgita Pintulienė Logopedinės pratybos PUG, 1-5 Kovas
3. Lina Juškevičienė

Indrė Staliorevičienė

Integruota geografijos ir vokiečių kalbos pamoka 6ab Kovas
4. Vaida Milčinauskienė Lietuvių kalba 2b Kovas (14 diena)
5. Rasa Blikertienė Lietuvių kalba 2a Kovas (14 diena)
6. Eglė Čebatorienė Lietuvių kalba 1a Kovas (14 diena)
7. Asta Karpiuvienė

Jūratė Laucevičienė

Integruota pasaulio pažinimo, matematikos  ir anglų kalbos pamoka 4a Kovas (14 diena)
8. Vaida Linkevičienė Pasaulio pažinimas 3a Kovas (14 diena)
9. Rita Penkauskienė

Neringa Ganusauskienė

Integruota pasaulio pažinimo, technologijos ir muzikos pamoka 3b Kovas (14 diena)
10. Rita Bizauskienė

Genovaitė Beniušienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos  pamoka 8a Kovas
11. Vaidas Doniela Atvira technologijų pamoka 5a Balandis
12. Indrė Staliorevičienė

Genovaitė Beniušienė

Integruota istorijos ir geografijos pamoka 8a Gegužė
13. Vaidas Doniela Atvira žmogaus saugos pamoka 5a Spalis
14. Rūta Balsienė Atvira anglų kalbos pamoka 6a Spalis
15. Nijolė Pankratovaitė

Vaida Linkevičienė

Jolanta Grublienė

Integruota pasaulio pažinimo ir dorinio ugdymo (tikybos) pamoka 4a Lapkritis
16. Birutė Ežerinienė

Neringa Ganusauskienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka 6a Gruodis

 

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                          Veiklos plano 2018 metams

                                                                                                                                   priedas Nr.3

Mokykliniai projektai 2018 metai

Eil. Nr Mokytojų vardai, pavardės (organizatoriai, atsakingi asmenys) Dalykas/metodinė grupė Projekto pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Kūno kultūra „Žaiskime sportinius žaidimus“. 5-8 Sausis-gruodis
2. Rasa Blikertienė

Vaida Milčinauskienė

Eglė Čebatorienė

Asta Karpiuvienė

Vaidutė Linkevičienė

Rita Penkauskienė

Rasa Gudmonienė

Pradinių klasių metodinė grupė „Iš darželio į mokyklą“ 1-4 Sausis-gruodis
3. Asta Karpiuvienė Pradinių klasių metodinė grupė „Mano gimtinė iš paukščio skrydžio“ 4 Vasaris
4. Leonida Klimavičienė

Daiva Paneckienė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė „Kuriame žaidybines erdves“ 6 Vasaris-kovas
5. Rasa Blikertienė

Vaida Milčinauskienė

Eglė Čebatorienė

Asta Karpiuvienė

Vaidutė Linkevičienė

Rita Penkauskienė

Rasa Gudmonienė

Pradinių klasių metodinė grupė „Augu skaitydamas“ 1-4 Vasaris-gegužė
6. Vaidas Doniela

Daiva Paneckienė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinės grupės „Gaminame šachmatus“ 8 Kovas-gegužė
7. Leonida Klimavičienė

Rita Samoškienė

Genovaitė Beniušienė

Daiva Paneckienė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų; lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės „Kuo įžymūs Šiauliai“ 5a-7b Balandis-gegužė
8. Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Jurgita Pintulienė

Jolanta Grublienė

Švietimo pagalbos specialistų, pradinių klasių metodinės grupės „Čiauškančios raidės“.

 

1 Gegužė
9. Bela Jokubaitienė Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Vaikų dieninė vasaros stovykla „Sveika vasara“ 3-6 Birželis
10. Rasa Blikertienė

Vaida Milčinauskienė

Eglė Čebatorienė

Asta Karpiuvienė

Vaidutė Linkevičienė

Rita Penkauskienė

Rasa Gudmonienė

Pradinių klasių metodinė grupė „Šiauliai- mano gimtasis miestas“ 1-4 Rugsėjis
11. Bela Jokubaitienė Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė „Stalo etiketas“ PUG, 1-8 Rugsėjis-spalis
12. Rūta Balsienė Anglų kalba; užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalbos diktantas mokyklos mokiniams 3-8 Gruodis-Sausis

 

________________________________________________

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

2017 veiklos planas