Planavimo dokumentai

 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

Tikslai:

  1. Švietimo kokybės užtikrinimas saugioje, kultūringoje, kūrybiškumą skatinančioje aplinkoje.

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas
1.1. Gerinti ugdymo ir ugdymo(si) kokybę, siekiant mokinių asmenybės ūgties ir pažangos. 1.1.1. Atviros, integruotos pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai (Priedas Nr.2). Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Kuruojantys vadovai Sausis− gruodis Mokytojai tobulins profesines kompetencijas analizuodami stipriuosius ir tobulintinus pamokų (užsiėmimų) aspektus. Pasidalinti gerąja patirtimi, mokymo(si) metodais.
1.1.2. Mokyklinių olimpiadų bei konkursų organizavimas ir vykdymas (Priedas Nr. 1). Dalykų mokytojai Kuruojantys vadovai Sausis-

gruodis

Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, suteikiama galimybė dalyvauti visiems norintiems mokiniams, ugdomi jų gebėjimai. Informacija skelbiama mokyklos internetiniame tinklapyje, progimnazijos facebook paskyroje; nugalėtojai apdovanoti.
1.1.3. Metodinė diena „Ugdymo proceso stebėsenos rezultatai”. Kuruojantys vadovai Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai, klasių vadovai Gruodis Bus numatytos veiklos tobulinimo kryptys.
1.1.4. Pamokų stebėjimas, aptarimas, pagalba. Kuruojantys vadovai Dalykų mokytojai Sausis-

gruodis

Pamokos organizavimo tobulinimas. Kiekvienas metodinės grupės narys prastebės bent po 1 kolegos atvirą pamoką.
1.1.5. Mokinių pasiekimų ir pažangos lyginamoji analizė (signalinių bei pusmečių vertinimų analizė- metodinė diena). Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė (PUG; 1-4 kl.),

G. Briedis (5-8 kl.)

Mokytojai, klasių vadovai, VGK Gruodis– vasaris; Balandis– birželis Individualių mokymosi strategijų taikymas turės įtakos mokinių pažangumui. (1-4 klasėse siektinas 98 proc. o 5-8 klasėse- 90 proc. pažangumas).
1.1.6. Mokinių pasiekimų vertinimas panaudojant diagnostinius  testus (2 klasė).  Diagnostiniai testai, rezultatų analizė. Pradinių klasių, anglų kalbos, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Rugsėjis;

Balandis– gegužė

Vertinimo informaciją panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
1.1.7. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP)  vykdymas 4; 6; 8 klasėse ir aptarimas.

 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos, socialinių, gamtos mokslų, matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė (4 kl.), G. Briedis (6; 8 kl.)

Balandis-birželis Atskirų mokinių pažanga ir pasiekimai suteiks informacijos planuojant mokinių ugdymą pagal jų gebėjimus bei poreikius. Siekiama nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo 1-ąją dalį, gauti grįžtamąjį ryšį mokiniams, tėvams ir mokytojams.
1.1.8. Metodinė diena  „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) bei diagnostinių testų lyginamoji analizė, perspektyvos“. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Užsienio kalbų metodinė grupė Birželis Vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
1.1.9. Individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemos taikymas. Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo organizatorė

R. Čekanauskienė

Visi mokytojai,

kuruojantys vadovai,

mokiniai

Sausis – gruodis Padės ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, lygins, analizuos. Vyks mokymosi savivaldumas, konstruktyvumas, socialumas.
1.1.10. Atvirų durų diena tėvams. Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Lapkritis Suteikiama galimybė tėvams lankytis pamokose, dalyvauti ugdymo procese, padėti jį organizuoti.
1.1.11. Metodinė diena „Patyriminis ugdymas- tai naujos mokymo galimybės mokykloje”. Pradinių klasių; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Spalis Ugdyti mokinių mokymąsi veikloje. Praktinis  patyrimas  yra vienas geriausių mokymosi būdų kai mokiniai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų.
1.2. Įvairinti ugdymo procesą, naudojant IKT, edukacines ir virtualiąsias aplinkas. 1.2.1.  Virtualių aplinkų panaudojimas ugdymo procese. Internetinės svetainės: Ema elektroninės pratybos, Matematikos ekspertas, Eduka klasė, Google ir kt. Pradinių klasių; gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės

 

Kuruojantys vadovai;

dalykų mokytojai

Sausis – gruodis Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai. Mokinių motyvacijos skatinimas, naujų darbo metodų paieška.
1.2.2.  Viešinimas internetinėse erdvėse: mokyklos tinklapyje, „Facebook“. Neformaliojo ugdymo organizatorė

R. Čekanauskienė,

anglų kalbos mokytoja

J. Vaišienė

Visi mokytojai Sausis – gruodis Pasinaudojimas teikiamomis galimybėmis, informacijos viešinimas.
1.2.3. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimas netradicinėse aplinkose. Edukaciniai užsiėmimai muziejuose. Mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Miesto įstaigos ir organizacijos Sausis− gruodis Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.2.4. Edukacinių erdvių gerinimas. Direktorius Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai Sausis –

gruodis

Aptariama ugdomosios aplinkos įtaka ugdymosi kokybei, numatyti prioritetai, gerinami kabinetai ir edukacinės erdvės.
1.2.5. Metodinė diena „IKT naujovės mokykloje”. Užsienio kalbų;  gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kovas Pateikti ir pasidalinti naujovėmis kūrybiškai dirbant ir organizuojant ugdymo(si) procesą.
1.2.6. Pamokos virtualioje aplinkoje. Integracija. Mokytoja

D. Paneckienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

G. Briedis

Sausis-  gruodis Visi 5-8 klasių mokiniai per informacinių technologijų pamokas mokosi edmodo virtualioje aplinkoje. Gilina kompetencijas.
1.2.7. Tėvų (globėjų) susirinkimo 1 klasių mokinių tėvams „IKT panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“ organizavimas ir pravedimas. Anglų kalbos mokytojos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Gegužė Bus siekiama supažindinti 1 klasių mokinių tėvus su užsienio kalbos mokymosi galimybėmis.
1.2.8. Miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė;              miesto bendrojo ugdymo mokyklos Kovas Tobulinamas mokinių supratimas apie artimiausią gamtinę aplinką, sudaromos sąlygos geriau pažinti paukščius, rūpintis jų išsaugojimu vystant mokinių gebėjimus, taikant patrauklius, įdomius mokiniui veiklos metodus.
1.2.9. Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte „Virtualioji istorija. Dzūkija atvirlaiškiuose“. Mokytojas R. Kaikaris; direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Sausis – gruodis Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.3. Siekti įtraukiančio ugdymo ir dėmesio kiekvienam mokiniui. 1.3.1. Mokinių dalyvavimas miesto olimpiadose, konkursuose, varžybose, viktorinose. Dalykų mokytojai Kuruojantys vadovai; miesto bendrojo ugdymo mokyklos Sausis-  gruodis Darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija, siekiama aukštesnių rezultatų.
1.3.2. Miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas ir pravedimas. Užsienio kalbų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Kovas Vykdomas darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija.
1.3.3. Dalyvavimas respublikos, miesto meninių kūrybinių darbų, „Kengūra“, „Kalbų Kengūra“, „Olympis“, „Tavo žvilgsnis“, kt. konkursuose, viktorinose, varžybose, olimpiadose. Dalykų mokytojai Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Sausis-  gruodis Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, ugdomi jų gebėjimai.
1.3.4. Specialioji pagalba ugdymo(si) sunkumų turintiems mokiniams. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Progimnazijos administracija, VGK, klasių vadovai, dalykų mokytojai Sausis-  gruodis Pagalba teikiama skirtingų gebėjimų turintiems mokiniams. Vykdoma ankstyvoji prevencija.
1.3.5. Metodinė diena „Pagalbos įtaka mokinių pažangai”. Mokytojų metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Gegužė Teikiamos pagalbos nauda ir galimybės mokiniui mokytis. Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą ir grįžtamasis ryšys.
1.3.6. Dalyvavimas  tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“. PUG, 1 kl. pedagogai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Sausis – gruodis Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.3.7. Dalyvavimas valstybinių institucijų, socialiai atsakingų verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų  bendrame  projekte „Sveikatiada“. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Sausis – gruodis Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.3.8. Prevencinės programos „Antras žingsnis” 1-4 klasių mokiniams vykdymas. 1-4 klasių vadovai Paramos vaikams centras Sausis-

gruodis

Ugdomi tinkami mokinių socialiniai emociniai įgūdžiai, netinkamo elgesio mažinimas.
1.3.9. „Lions Quest” programos – „PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS” vykdymas. 5-8  klasių vadovai 5-8 klasių mokiniai Sausis−   gruodis Bus vykdoma LIONS QUEST programa, įgyvendinamos numatytos gairės.
1.3.10. 5-8 klasių mikroklimato tyrimas. Socialinė pedagogė

B. Jokubaitienė

4 klasių mokytoja, mokytojai dalykininkai Spalis Ištyrus mokymosi stilius,  mėgstamas mokymosi aplinkas, informacijos priėmimo ir apdorojimo būdus, mokytojai mokinius skirstys ir teiks informaciją atsižvelgdami į jų savybes.
1.3.11. „Savaitė be patyčių“. Socialinė pedagogė        B. Jokubaitienė PUG, 1-8 klasių vadovai Kovas Mokiniai veiklomis prisidės prie patyčių sprendimo problemos, tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
1.3.12. „Tolerancijos diena“. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Pradinių klasių mokytojai, 5-8 klasių vadovai Lapkritis Ugdys(is) pozityvius socialinius įgūdžius, gebės pripažinti skirtumus.
1.3.13. Metodinė diena „Saugus mokinys- ugdymo garantas”. Mokytojų metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Rugsėjis Teikiama įvairiapusiška pagalba mokiniams jaustis ir būti saugioje aplinkoje. Pagalba mokiniams, tėveliams (globėjams).
1.3.14. Pirmokų (bendradarbiaujant su mikrorajono l/d pedagogais) bei penktokų adaptacijos analizė. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A.Plaušinaitienė (1 kl.), G. Briedis (5 kl.)

Pirmų klasių mokytojos; lopšelių darželių pedagogai; 5 klasėse dirbantys mokytojai, buvusi ketvirtos klasės mokytoja Spalis Išsiaiškinti, koks mokinių pasirengimas mokyklai lygis, koks penktų klasių mokinių  pasirengimas mokytis pagrindinio ugdymo programos 1-oje pakopoje, numatyti tolimesnes veiklos kryptis.
1.4. Įvairiapusiškas profesinis informavimas ir konsultavimas karjerai. 1.4.1. Mokytojų susirinkimai, posėdžiai, sklaida, analizė, perspektyvos. Direktorius, administracija Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai Sausis-

gruodis

Gerės ugdymo ir ugdymosi kokybė. Padės tobulėti, įgyti naujų žinių, kompetencijų, dalysis patirtimi ir spręs aktualijas, susijusias su ugdymo(si) procesu.
1.4.2. Gerosios patirties sklaida  metodinėse grupėse. Mokytojų metodinės grupės Kuruojantys vadovai Sausis – gruodis Mokytojai dalysis patirtimi jų pačių pasirinktu būdu ir dalyvaus organizuojamose mokymosi grupėse.
1.4.3. Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (seminarai, konferencijos, apskrito stalo diskusijos, pranešimai ir kt.). Visi mokytojai Švietimo įstaigos,

direktorius,

kuruojantys vadovai

Sausis-  gruodis Kelti kvalifikaciją, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitą; skaitmeninį raštingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.
1.4.4. Pedagogų savišvieta gerinant bendrų ir dalykinių kompetencijų ugdymą ir panaudojant bibliotekoje pateiktas metodines rekomendacijas.

 

Pedagoginiai darbuotojai Bibliotekos vedėja

R. Jasmontienė

Sausis-

gruodis

Mokytojai susipažins su  teorinėmis žiniomis ir praktinėmis metodikos taikymo galimybėmis. Žinios bus taikomos metodinėse grupėse, tariantis dėl ugdymosi diferencijavimo ir asmeninės mokinių pažangos fiksavimo būdų ir metodų.
1.4.5. Mokinių asmeninio karjeros plano rengimas. Karjeros specialistė

D. Paneckienė, klasių vadovai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  G. Briedis

 

Sausis—gruodis Progimnazijos mokiniai pildo bei kartą per pusmetį kartu su karjeros koordinatore arba klasės vadove atnaujina savo asmeninius karjeros planus.
1.4.6. Metodinė diena „Naujovės. Planavimas“. Direktorius,

direktoriaus pavaduotojai,

neformaliojo švietimo organizatorė

Metodinės grupės Rugpjūtis Bus numatytos veiklos tobulinimo kryptys,  įgyvendinant naujoves ugdymo procese.
1.4.7. Metodinė diena „Z kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje“. Karjeros specialistė

D. Paneckienė

Lygių galimybių plėtros centras Vasaris Sustiprinti jaunų žmonių suvokimą apie tai, kaip jų lūkesčius ir galimybes riboja lyčių stereotipai

bei moteriškumo ir vyriškumo normos.

1.4.8.  Ugdymo karjerai programos  vykdymas. Karjeros specialistė

D. Paneckienė; klasių vadovai

 

Mokytojai, administracija, mokiniai, ugdymo įstaigos, ŠPRC, tėvų darbovietės, įmonės, organizacijos, bendrovės ir kita Sausis-

gruodis

Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.4.9. Integruotos visų mokomųjų dalykų ir ugdymo karjerai 5-8 klasėse pamokos. Karjeros specialistė

D. Paneckienė; dalykų mokytojai

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  G. Briedis Sausis-

gruodis

Bus pravestos nuo 1 iki 4 kiekvieno dalyko 5-8 klasėse integruotos pamokos.
1.4.10. Profesinio orientavimo plano parengimas 2019 m.

 

Karjeros specialistė

 D. Paneckienė

Dalykų mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai Sausis Teikiamos kokybiškos profesinio orientavimo paslaugos mokykloje pagal patvirtintą Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) planą 2019 m.

 

  1. Progimnazijos bendruomeniškumo plėtojimas ir aktyvinimas.

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas
2.1. Skatinti bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą progimnazijos gyvenime. 2.1.1. 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimai (2-3 per metus). Klasių vadovai; neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė,      

G. Briedis; mokytojai

Sausis–   gruodis Tėvai (globėjai) bus informuoti apie esamą padėtį (mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo tvarka, pažangumo ir lankomumo rezultatai), vyks efektyvus ir veiksmingas bendradarbiavimas.
2.1.2. Prevencinė paskaita tėvams. Socialinė pedagogė   B. Jokubaitienė,   neformaliojo švietimo organizatorė                   R. Čekanauskienė Šiaulių apskrities VPK Vasaris Vykdyti tėvų švietimą prevencijos srityse.
2.1.3. Paskaitos 5-7 klasių tėvams „Pažink savo vaiką“ („Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“) organizavimas. Klasės vadovės          J. Laucevičienė ir     R. Balsienė, tikybos mokytoja                  N. Pankratovaitė Šiaulių vyskupijos šeimos centro lektorė E.Gulbinienė Vasaris Vykdyti tėvų švietimą  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje  programoje.
2.1.4.  Pranešimas pirmų klasių mokinių tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai mokykloje“. Logopedė J. Pintulienė Pirmų klasių mokytojai Rugsėjis Tėvų švietimas apie mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus skatins efektyvesnį pagalbos teikimą mokiniams.
2.1.5. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, jų vaikų pasiekimų, pažangos ir darbo būdų aptarimas. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                  A. Plaušinaitienė, PPT, VTAT. Sausis-    gruodis Aptariant pagalbos būdus, jos naudingumą, vyks efektyvus bendradarbiavimas tarp tėvų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokinių.
2.1.6. Tėvams (globėjams) teikti šiuolaikišką ir efektyvią informaciją, atspindinčią progimnazijos veiklą. Visi mokytojai Kuruojantys vadovai. Sausis–   gruodis Pasiruošiama individualioms konsultacijoms, plėtojamos bendradarbiavimo formos elektroninėje erdvėje.
2.1.7. Individualūs pokalbiai su 1-8 klasių mokinių tėvais, aptariant mokinių mokymosi pasiekimus (pokalbiuose dalyvaujant mokiniams). Neformaliojo švietimo organizatorė                  R. Čekanauskienė Mokytojai, klasių vadovai Balandis;

Lapkritis

Individualiuose pokalbiuose siekiama, kad dalyvautų ne mažiau 70 proc. mokinių tėvų. Tėvai bus informuoti apie sėmes ir nesėkmes. Mokytojai sužinos tėvų lūkesčius, aptariamos individualios situacijos.
2.1.8. Metodinė diena “Pasiruošimas mokyklos jubiliejui”. Švietimo pagalbos specialistų, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

A. Plaušinaitienė,

G. Briedis

Lapkritis Numatyti darbus ir veiklas mokyklos jubiliejui  artėjant.
2.1.9. Šventinio estetinio vaizdo (įvaizdžio) kūrimas; plėtra. Įvaizdžio kūrimo grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros; lietuvių kalbos ir socialinių mokslų; pradinių klasių metodinės grupės Mokytojai, klasių vadovai Sausis-    gruodis Mokyklos estetinio vaizdo kūrime bus glaudesnis ryšys tarp mokytojų, mokinių, tėvų.  Bendras stendų rengimas, mokinių kūrybinių darbų pritaikymas erdvėms.
2.1.10. Mokyklinių projektų vykdymas (Priedas Nr. 3). Mokytojai Kuruojantys vadovai Sausis-    gruodis Vykdant projektus,  mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus, kompetencijas.
2.1.11. Paroda „Gražiausio Helovyno moliūgo rinkimai“.

Renginys „Ghost Party“ (Vaiduoklių vakarėlis) 5-ų klasių mokiniams.

J. Laucevičienė ir anglų kalbos mokytojos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

A. Plaušinaitienė

Spalis Į projekto veiklą bus įtraukta bendruomenė: mokiniai, tėvai, mokytojai.
2.1.12. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas mokykloje. Pradinių klasių; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinės grupės Kuruojantys vadovai Sausis –

gruodis

Skatinamas mokinių kūrybiškumas.
2.1.13. Renginys „Senelių šventė“. Neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė; pradinių klasių mokytojų metodinė grupė;

N. Ganusauskienė;

S. Kazlauskas

Klasių vadovai; mokinių seneliai Vasaris

 

Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai.

Stiprinamas mokytojo,

mokinio ir senelio bendravimas.

2.1.14. Renginys „Šimtas dienų, kai mokinys esu“. Neformaliojo švietimo organizatorė                   R. Čekanauskienė; 1-2 kl. mokytojos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Vasaris Stiprinamas bendradarbiavimas tarp pirmoko mokytojos, mokinio ir tėvų.
2.1.15. Ketvirtokų išleistuvės „Sudie, pradine“. Neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė; 3-4 kl. mokytojos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Birželis Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas ugdymo(-si) procese.
2.1.16. Šeimos šventė. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Neformaliojo švietimo organizatorė

R. Čekanauskienė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Gegužė Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai reprezentuojant mokyklą. Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas.
2.1.17. Miesto pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Vasaris Plečiamos mokinių žinios apie Lietuvą, taikant patrauklius, įdomius mokiniui veiklos metodus.
2.1.18. Renginys pasitinkant Vasario 16-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį „Užtraukim lietuvišką dainą…“ Muzikos mokytoja N.Ganusauskienė Lietuvių kalbos mokytojos, dailės mokytoja,  klasių vadovai Vasaris Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai. Renginyje dalyvaus 100% 5-8 kl. mokinių.
2.1.19. Valstybinių švenčių paminėjimai:                           *Sausio13-oji (stendų parengimas);                           *Vasario 16-oji (stendų parengimas);                          *Kovo 11-oji (stendų parengimas).                        Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė

 

Mokytojai, mokiniai, administracija, mokyklos bendruomenė Sausis-       kovas Skatinti objektyviai ir kritiškai vertinti praeities įvykius. Ugdyti pilietines ir tautines vertybes. Teigiamo įvaizdžio formavimas.

 

2.1.20. Metodinė diena „Sveikatos ugdymas progimnazijoje”. Mokytojų metodinės grupės Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė      

G. Briedis

Balandis Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę. Bus skiriama pakankamai dėmesio fizinei, protinei, dvasinei, emocinei sveikatai.
2.2. Efektyvinti ryšius su socialiniais partneriais ugdant mokinių kompetencijas. 2.2.1. Šiaulių Medelyno ir Vinco Kudirkos progimnazijų partnerystės projektas  „Kalbinuko mokyklėlė“.

 

Logopedė

J. Pintulienė, specialioji pedagogė

J. Grublienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė; Šiaulių Medelyno progimnazija

Balandis Patraukli, įvairi projektinė aplinka skatins skirtingų gebėjimų  mokinių kūrybiškumą, patenkins jų smalsumą, leis patirti sėkmės ir bendradarbiavimo džiaugsmą.
2.2.2. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas mieste, vaikų bibliotekose. Pradinių klasių metodinė grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Vaikų bibliotekos, viešoji biblioteka, filialai, įvairios įstaigos Sausis –

gruodis

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, teigiamo įvaizdžio formavimas.
2.2.3.  Projektas „Elgesio kultūra“.

 

Socialinė pedagogė B. Jokubaitienė,   logopedė J. Pintulienė, specialioji pedagogė

J. Grublienė

PUG, 1-4 klasės, lopšelis-darželis „Gluosnis“, Petro Avižonio regos centras. Balandis Bendradarbiaujant su darželiais, vykdyti vaikų švietimą prevencijos srityse, skatinti kultūringą elgesį.
2.2.4. Interaktyvus anglų kalbos konkursas miesto mokyklų 4 klasių mokiniams, bendradarbiaujant su Oxford leidyklos atstove Baltijos šalims. J. Laucevičienė ir anglų kalbos mokytojos Oxford leidyklos atstovė M.Ogorodnikovienė, kuruojantis vadovas A.Plaušinaitienė Gruodis Mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus.

Stiprės bendradarbiavimo ryšiai su miesto progimnazijomis ir Oxford leidykla.

2.2.5. Virtualus (online)

“Gražiausias Helovino moliūgas”

 konkursas skirtas Šiaulių regiono ir miesto pradinių mokyklų (1-4 klasių) ir progimnazijų (1-8 klasių) mokiniams, bendradarbiaujant su  Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla.

Anglų kalbos mokytojos

J. Laucevičienė,

J.Vaišienė

Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla, kuruojantis vadovas A. Plaušinaitienė Lapkritis

 

Į veiklą bus įtraukti mokiniai ir jų tėvai. Stiprės bendradarbiavimas su Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla. Ugdomos mokinių vertybinės nuostatos, skatinama mokinius domėtis pasaulio kultūromis, ugdomas kūrybiškumas.
2.2.6. Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos ir Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos partnerystės projektas ,,Rašau laišką draugui“. Logopedė

J. Pintulienė, specialioji pedagogė

J. Grublienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė, Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Kovas – balandis Patraukli, įvairi projektinė aplinka skatins skirtingų gebėjimų  mokinių kūrybiškumą, patenkins jų smalsumą, leis patirti sėkmės ir bendradarbiavimo džiaugsmą.
2.2.7.  Bendradarbiavimas su Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių metodine grupe. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė

 

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių metodinė grupė Sausis –

gruodis

Pasidalinti gerąja patirtimi. Plėtoti tarpusavio ryšius.
2.2.8. Dalyvavimas Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidynėse „GOLAS”, „LadyGolas“. Kūno kultūros mokytojai Lietuvos futbolo federacija, kuruojantis vadovas G. Briedis Vasaris;

Gegužė

Mokiniai bus įtraukti į popamokinę veiklą, ugdomos bendrosios kompetencijos.
2.2.9.  Renginys skirtas Lietuvos kariuomenei paminėti (100 metų Lietuvos šaulių sąjungai). Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  G. Briedis Lapkritis Ugdyti patriotinius ir meilės savo gimtam kraštui jausmus. Paminėti sukaktį.
  2.2.10. Vokiečių kalbos besimokančių moksleivių teatro festivalis „Vokiečių kalbą į sceną!“ bendradarbiaujant su Goethe`s institutu Vokiečių kalbos mokytoja L.Juškevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Birželis Mokiniai bus įtraukti į popamokinę veiklą, ugdomas kūrybiškumas, mokinių saviraiška.

 

 

                                                                                                                                                                           Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                            Veiklos plano 2019 metams

                                                                                                                                   priedas Nr. 1

 

Mokyklinės dalykų olimpiados, konkursai 2019 metai.

Eil. Nr. Mokytojų v. pavardės, (organizatoriai, atsakingi) Dalykas Veiklos pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Leonida Klimavičienė;

Birutė Ežerinienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 5-8 Sausis
2. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 8 Sausis
3. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 7 Sausis
4. Aneta Koryznė Technologijos Mokyklinė technologijų olimpiada „Mano laiškas rytojui“ 7-8 Sausis
5. Nijolė Pankratovaitė;

Vaida Linkevičienė (Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras)

Pradinių klasių dailė ir darbeliai, tikyba Konkursas  Aš Jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių! (pgl. Jn 15,16). 4; 5-8 Sausis – vasaris
6. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada „Mano Lietuva: minime pasaulio lietuvių metus“ 8 Vasaris
7. Rasa Blikertienė;

Vaida Milčinauskienė;

Vaida Linkevičienė;

Regina Alšauskienė

Lietuvių kalba Mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada

 

3-4 Vasaris
8. Virginija Raziūnienė Biologija ir gamta Mokyklinė biologijos olimpiada 5-8 Kovas
9. Rasa Blikertienė;

Vaida Milčinauskienė;

Vaida Linkevičienė;

Regina Alšauskienė

Pasaulio pažinimas Mokyklinė pasaulio pažinimo olimpiada

 

3 Kovas
10. Rasa Blikertienė;

Vaida Milčinauskienė;

Vaida Linkevičienė;

Regina Alšauskienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada

 

3-4 Kovas
11. Vaida Linkevičienė;

Regina Alšauskienė

Lietuvių kalba Mokyklinė mažojo diktanto olimpiada 4 Kovas
12. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 4 Kovas
13. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 5 Kovas
14. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 6 Kovas
15. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Kūno kultūra Kūno kultūros mokyklinė  olimpiada 5-8 Kovas- Gegužė
16. Rasa Blikertienė;

Eglė Čebatorienė;

Rasa Gudmonienė;

Asta Karpiuvienė;

Vaida Linkevičienė;

Vaida Milčinauskienė;

Regina Alšauskienė;

Regimantas Kaikaris;

Rita Penkauskienė

Integruota matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Konkursas „Smalsutis“ 1-2 kl. ir 3-4 kl. gabiems mokiniams. 1-4 Balandis

                                                                                                                                            Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                          Veiklos plano 2019 metams

                                                                                                                                                           priedas Nr. 2

Atviros, integruotos pamokos 2019 metais

Eil. Nr Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Laikas
1. Indrė Staliorevičienė

Lina Juškevičienė

Atvira integruota geografijos ir vokiečių kalbos pamoka

,,Ar oras sveria ?“

7a Sausis
2. Birutė Ežerinienė

N. Ganusauskienė

Integruota matematikos ir muzikos pamoka 6a Vasaris
3. Rūta Balsienė Anglų kalba 2b Vasaris
4. Jurgita Pintulienė Logopedinės pratybos PUG, 1-5 Kovas
5. Indrė Staliorevičienė

Lina Juškevičienė

Atvira integruota geografijos ir vokiečių kalbos pamoka 7a Kovas
6. Vaida Milčinauskienė

Jūratė Laucevičienė

Integruota pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamoka 3b Balandis
7. Regimantas  Kaikaris Pasaulio pažinimas 1b Balandis
8. Nijolė Pankratovaitė

Vaidas Doniela

Integruota technologijų ir tikybos pamoka

„Ikona – regimas Neregimojo atspindys“

7b8a

 

Balandis

 

9. Aneta Koryznė

Eugenija Gečiauskienė

Integruota technologijų, dailės ir rusų kalbos pamoka 8a Balandis

 

10. Indrė Staliorevičienė

Lina Juškevičienė

Atvira integruota geografijos ir vokiečių kalbos pamoka 7a Balandis
11. Genovaitė Beniušienė

Nijolė Pankratovaitė

Integruota istorijos ir dorinio ugdymo (tikybos) pamoka  ,,Krikščionybės atsiradimas’’ 7a Birželis
12. Asta Karpiuvienė

Jolanta Grublienė

Lietuvių kalba (spec. poreikiai) 2a Spalis
13. Eglė Čebatorienė

Jūratė Vaišienė

Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka 3a Lapkritis
14. Virginija Raziūnienė

Daiva Paneckienė

Integruota biologijos ir informacinių technologijų  pamoka 8a Gruodis

 

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                           Veiklos plano 2019 metams

                                                                                                                                   priedas Nr.3

Mokykliniai projektai 2019 metai

Eil. Nr Mokytojų vardai, pavardės (organizatoriai, atsakingi asmenys) Dalykas/metodinė grupė Projekto pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Rūta Balsienė Užsienio kalba (anglų) Anglų kalbos diktantas 3- 8 Sausis- vasaris
2. Asta Karpiuvienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Kartu su šeima“ 1; tėvai Sausis – birželis
3. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Rita Penkauskienė

Pradinių klasių metodinė grupė  Projektas „Iš darželio į mokyklą“ 1-4 Sausis – gruodis
4. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Kūno kultūra „Žaiskime sportinius žaidimus“. 5-8 Sausis-gruodis
5. Lina Juškevičienė

Margarita Laukaitytė

Užsienio kalba (vokiečių); kūno kultūra 6:0 vokiečių kalbos naudai 5 Vasaris

 

6. Eugenija Gėčiauskienė Užsienio kalba (rusų) “Smagioji abėcėlė” 6 Vasaris- kovas
7. Kristina Vozbinaitė

Sandra Kildišytė

Jurgita Pintulienė

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė, pradinių klasių metodinė grupė „Audžiu tautinę juostą“ PUG Vasaris- kovas
8. Eugenija Gėčiauskienė Užsienio kalba (rusų) “Dailyraščio konkursas” 6-8 Vasaris- kovas
9. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Rita Penkauskienė

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Augu skaitydamas“ 1-4 Vasaris- gegužė
10. Bela Jokubaitienė Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė „Augu laisvas“ 5-8 Vasaris- gruodis
11. Leonida Klimavičienė

Daiva Paneckienė

Matematika; informacinės technologijos „Kuriame žaidybines erdves“ 7 Balandis
12. Rita Samoškienė

Rita Bizauskienė

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė ,,Knyga žmogaus gyvenime ‘’ 8a , 8b Gegužė
13. Asta Karpiuvienė

Regimantas Kaikaris

Jolanta Grublienė

Jurgita Pintulienė

Pradinių klasių metodinė grupė; švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Projektas „Čiauškančios raidės“

 

1 Gegužė
14. Bela Jokubaitienė Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Vaikų dieninė vasaros stovykla „Sveika vasara“ 2-4 Birželis
15. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė,

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Rita Penkauskienė

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Gyvūnai – mūsų mažieji draugai“ 1-4 Rugsėjis- lapkritis
16. Jūratė Laucevičienė Užsienio kalba (anglų) Helovino šventė Mokyklos bendruomenė PUG, 1-8 Spalis- lapkritis