Priėmimo į mokyklą sąlygos

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJĄ

Mokykla komplektuojama vadovaujantis „ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠU“

·        Mokykla komplektuojama pagal Savivaldybės tarybos nustatytą aptarnaujamą teritoriją ir bendradarbiaujančių mokyklų pagrindu.

Priimant į priešmokyklinio ugdymo grupę anksčiau nei vaikui sueina 6 metai, tėvai pateikia vaiko brandumo vertinimą.

·        Priimant į 1-ą klasę anksčiau nei vaikui sueina 7 metai, tėvai pateikia vaiko brandumo vertinimą.

Nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai, jei vaikas, mokinys:

·        registruotas (ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 1 d.) mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (priimant į 1 ir 5 klases).

·        mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę programą (į 5 klases).

·        nuomojasi gyvenamąjį būstą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, užregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

·        aukščiau nurodyti asmenys, nepateikę prašymo iki balandžio 30 dienos, netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami tik esant laisvoms vietoms.

Nuo einamųjų metų gegužės 1 d. priimami prašymai į laisvas vietas.

·        į laisvas vietas mokiniai priimami pagal prašymo padavimo datą.

·        jei prašymų į laisvas vietas yra daugiau, nei galima priimti mokinių, mokykla organizuoja specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimą arba atrenka mokinius atsižvelgdama į turimus mokymosi pasiekimus.

·         į laisvas vietas gali būti priimami mokiniai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu jiems nereikalingas pavežėjimas.

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, pateikia:

·        prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (globėjų) raštišką sutikimą).

·        vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją bei nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

·        įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

·        mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

·        pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.

Dokumentai nuo kovo 1 d. priimami kasdien darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. 205 kabinete.

Informacija apie komplektavimą teikiama telefonais:

8 (41) 52 46 58 (direktorius Juozas Varkulevičius, raštinė);