Ugdymas karjerai

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, padėti sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

pažintų karjerai svarbias asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą;

gebėtų rasti ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;

remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;

remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai kompetencijų sritys:

Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);

Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);

Karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą);

Karjeros įgyvendinimo (sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros aplinką: gimnaziją ar profesinę mokyklą).

           Kviečiu visus, besirūpinančius savo ateitimi, norinčius geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, apsilankyti Karjeros centre (202ckab.).  Registruokitės konsultacijai pas karjeros specialistę Daivą Paneckienę.

Mūsų veiklos: https://www.facebook.com/skusiauliai/