Ugdymas karjerai

Mūsų progimnazina vykdo profesinio orientavimo programą ir siekia sudaryti sąlygas mokiniams įgyti karjeros kompetencijų, organizuoja ir vykdo mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. 

Karjeros specialistės darbo laikas:
Pirmadienis 8.00-16.30
Antradienis 8.00-16.30
Trečiadienis 8.00-16.30
Ketvirtadienis 8.00-16.30
Penktadienis 8.00-16.30

Karjeros spacialistė:

1) Supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis;
2) Teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo, ugdymosi(si) tęstinumo ir karjeros planavimo klausimais;
3) Teikia informaciją mokiniams, tėvams apie progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi(si) tęstinumo galimybes, švietimo teikėjus, jų vykdomas programas, priėmimo sąlygas;
4) Organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais;
5) Organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
6) Teikia konsultacijas mokytojams padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
7) Koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje.

Kviečiu visus, besirūpinančius savo ateitimi, norinčius geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, apsilankyti Karjeros centre (202ckab.). 

Registruokitės konsultacijai pas karjeros specialistę Daivą Paneckienę, el. p. dpaneckiene@gmail.com

Mūsų veiklos: https://www.facebook.com/skusiauliai/

Naudinga informacija tėvams ir vaikams:

www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt
www.ldb.lt
www.lamabpo.lt
www.nrcg.lt
www.kastu.lt
www.egzaminai.lt
www.skvc.lt
www.sprc.lt