ŠIAULIŲ VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA, PAREMTA BENDRUOJU VERTINIMO MODELIU (BVM)

Vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-24 įsakymu Nr. A-490, Rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, patvirtintomis 2023-08-29, ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų kokybės vadybos sistemos, paremtos bendruoju vertinimo modeliu, įgyvendinimo tvarkos 10.2 punktu, 2023 m. gruodžio 28 d. progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-245 Jurgita Borusienė, paskirta atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo procedūrų koordinavimą, veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano įgyvendinimą, viešinimą ir komunikaciją su išoriniais ir vidiniais suinteresuotais asmenims bei sudaryta  Veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

1. Gintautas Briedis, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjas – pirmininkas;
2. Orinta Andrulienė, pradinių klasių mokytoja – grupės narė;
3. Daiva Paneckienė, informacinių technologijų mokytoja – grupės narė;
4. Rita Bizauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – grupės narė;
5. Vaida Briedienė, grupės klasių mokytoja – grupės narė.

Planuojama iki 2024 m. vasario 29 d. atlikti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu ir iki 2024 m. kovo 29 d. parengti veiklos tobulinimo planą.

https://www.svcentras.lt/bvm-reglamentuojantys-dokumentai/