Karjeros specialistas -Dainius Daukšas

Karjeros specialistas:

  1. Supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis;
  2. Teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo, ugdymosi(si) tęstinumo ir karjeros planavimo klausimais;
  3. Teikia informaciją mokiniams, tėvams apie progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi(si) tęstinumo galimybes, švietimo teikėjus, jų vykdomas programas, priėmimo sąlygas;
  4. Organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais;
  5. Organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
  6. Teikia konsultacijas klasės vadovams, mokytojams padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
  7. Koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje.

Naudinga informacija tėvams ir vaikams