Mokyklos Informacijos centras jungia biblioteką, skaityklą ir mokyklinių vadovėlių fondą.

Mokyklos Informacijos centras – įvairios informacijos laikmenų ir spaudinių kaupimo, moksleivių emokymo bei mokymosi, užimtumo vieta su turtinga modernia informacine bei technine baze.

Informacinio centro – bibliotekos darbo laikas – 8.00 – 17.00 val.

Čia knygos ir išduodamos į namus, ir siūloma čia pat, įsitaisius ant minkštasuolio, paskaityti, pavartyti naujas knygas. Bibliotekos knygų fondą šiuo metu sudaro 8630 leidinių. Ypatingai daug naujų knygų pastaraisiais metais užsakoma vaikams ir paaugliams norint sudominti juos skaitymu, o mokytojams – daug metodinės ir pagalbinės literatūros, padedant šiuolaikiškai organizuoti pamoką, įvairinti ugdymo procesą, sudaryti sąlygas nuotoliniam mokymui ir mokymuisi.

Ją ypač mėgsta mokiniai, turintys laisvo laiko tarp pamokų, laukiantys būrelio, renginio, mėgstantys tylą per pertraukas. Čia ruošiasi kitos dienos pamokoms, atlieka mokytojų skirtas užduotis, grupelėmis susirenka regti projektus ir pan. Lankytojams skirti 4 kompiuteriai, 18 skaitytojo darbo vietų, informaciniai leidiniai – žodynai, žinynai, enciklopedijos, mokslinės literatūros knygos, žurnalai. Skaitykloje vyksta įvairūs susitikimai, užsiėmimai, valandėlės, susirinkimai, skaitymo ir bibliografinės pamokėlės, kiti renginiai.

Mokyklos vadovėlių fondą sudaro apie 4 tūkst. naujausių vadovėlių, kurių  paklausos tyrimas, užsakymas, apskaita ir išdavimas – viena iš svarbių bibliotekos funkcijų. Mokykla vadovėlius perka iš valstybės lėšų, todėl mokslo metų pradžioje dalyko mokytojų išdalintus vadovėlius mokiniai privalo saugoti ir grąžinti mokyklai mokslo metų pabaigoje.

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA- SKAITYKLA TVARKA

1. Naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklės nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Vinco Kudirkos progimnazijos bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes progimnazijos bendruomenei naudotis knygų ir vadovėlių fondais, kitais informacijos šaltiniais, kompiuteriais ir kita įranga.
3. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas. Vadovėlių fondas uždaras, mokinių ir mokytojų naudojimosi vadovėliais tvarka aptariama šiose taisyklėse.

4. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami bibliotekoje ir skaitykloje.
5. Norintys naudotis bibliotekos fondu ir skaitykla,  turi būti registruoti TAMO biblioteka sistemoje arba užvedamas individualus skaitytojo formuliaras .

 

 

6. Skaitytojai supažindinami su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti.
7. Bibliotekos lankytojas – čia apsilankęs asmuo, nepaisant jo apsilankymo tikslo : paimti arba grąžinti spaudinį, gauti informaciją, naudotis kompiuteriu, aplankyti parodą ir pan.
8. Skaitytojui grožinė literatūra į namus išduodama 30-iai dienų. Vadovėlius mokiniams išdalina dalykų mokytojai pasirašytinai vieneriems mokslo metams, surenka iš mokinių mokslo metų pabaigoje ir grąžina bibliotekai pagal paėmimo-grąžinimo aktą.
9. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems spaudiniams naudojimosi laiką nustato bibliotekininkas.
10. Informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, el.dokumentais siūloma naudotis tik skaitykloje.
11. Skaitytojų aptarnavimas vyksta per TAMO biblioteką. Skaitytojui matant knyga ar kitas dokumentas įtraukiamas į skaitytojo duomenų bazę. Analogišku būdu grąžinamas spaudinys išbraukiamas.
12. Jei negalima aptarnauti naudojantis TAMO, išduodami spaudiniai įrašomi į individualų skaitytojo formuliarą.
13. Lankytojai, besinaudojantys kompiuteriais, privalo laikytis naudojimosi progimnazijos kompiuteriais taisyklių.

 

 

14. Skaitykloje vesti užsiėmimus ir naudotis esančia įranga mokiniams galima tik su mokytoju.

15. Lankytojas turi teisę:
15.1) gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
15.2) gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui į namus ar į skaityklą;
15.3) pateikti užklausą žodžiu, raštu;
15.4) naudotis bibliotekos kompiuteriais, interneto prieiga.
16. Skaitytojas privalo:
16.1) saugoti, tausoti, remontuoti bibliotekos knygas, negadinti bibliotekos inventoriaus, lentynose knygas rinktis tvarkingai;
16.2) apie pastebėtus trūkumus knygoje (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui;
16.3) neišsinešti knygos iš bibliotekos, jei ji neįtraukta į skaitytojo formuliarą;
16.4) laiku grąžinti paimtas knygas, savaitę iki mokslo metų pabaigos galutinai atsiskaityti su biblioteka;
16.5) bibliotekoje laikytis tylos ir visų mandagumo taisyklių, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams.
17. Skaitytojo atsakomybė:
17.1) praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu; už knygą atsiskaityti nustatyta tvarka;
17.2) baigiantis mokslo metams ar išeinant mokytis kitur, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;
17.3) skaitytojams, nesilaikantiems šių taisyklių, direktoriaus įsakymu gali būti skiriama nuobauda.

18. Bibliotekos teisės:
18.1) registruojant, perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus lankytojo asmens duomenis;
18.2) nustatyti lankytojams išduodamų knygų skaičių ir išdavimo terminus;

 

 

18.3) išprašyti iš bibliotekos trukdančius bibliotekos darbui lankytojus, informuoti administraciją dėl jų baudimo mokyklos darbo taisyklėse nustatyta tvarka (informuojant klasių vadovus, tėvus ir pan.);

 

 

18.4) bibliotekos darbo planus, grafikus, darbuotojų funkcijas derinti su mokyklos bendruomenės poreikiais.
19. Biblioteka privalo:
19.1) vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
19.2) reguliuoti bibliotekos darbo laiką pagal skaitytojų poreikius, informuoti lankytojus apie pasikeitimus;
19.3) dokumentų išdavimo, lankytojų apskaitą vykdyti pagal LR reikalavimus;

 

 

19.4) konsultuotis su lankytojais dėl fondo komplektavimo ir aptarnavimo sąlygų gerinimo.

Rekomenduojamų ir naujų knygų, mokykloje naudojamų vadovėlių sąrašai.

Informacijos centro vedėja Rasa Jasmontienė