Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-110 redakcija) 16, 17 punktais skelbiu svarstymui švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai savo, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktorės Vidos Šarauskienės, 2023 metų veiklos ataskaitą, prašau iki 2024-01-30 pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei Astai Karpiuvienei (el. p. akarpiuviene@vkudirka.lt)

Direktorės 2023 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita