Tai aukščiausia savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvų atstovai, 3 mokytojų atstovai ir 3 mokinių atstovai.

Progimnazijos tarybos sudėtis

Tėvai

Mokytojai

Mokiniai