pixiz-07-06-2022-13-05-00

Pedagogų įsitraukimas į „ERASMUS+“ programos projekto ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ veiklas 

2022 m. gegužės 31 – birželio 4 d. Valensijoje (Ispanija) vyko Šiaulių miesto savivaldybės administracijos inicijuoto Erasmus+ programos projekto ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ darbo stebėjimo vizitas, kuriame dalyvavo keturių Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų (Dainų, Jovaro, Vinco Kudrikos progimnazijų, Lieporių gimnazijos) draugiška vadovų ir mokytojų komanda.  

Pirmos dienos vizito metu aplankytas Comenius Centre Educatiu mokymo centras supažindino su Ispanijos švietimo sistema. Šioje mokykloje keturiose ugdymo pakopose ugdosi 1550 mokinių nuo 3 iki daugiau nei 18 metų: privalomo pradinio ugdymo; privalomo pagrindinio ugdymo; vidurinio ugdymo ir bakalaureato; profesinio mokymo. Mokykloje mokiniams sudarytos sąlygos siekti ne tik akademinių, bet ir darbo rinkai reikalingų įgūdžių. Įdomu, kad šios mokyklos mokytojai yra ir jos bendrasavininkiai (kooperatyvas). Ši mokykla garsėja įtraukiu ugdymu. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama mokinių padėjėjų, fizioterapeutų ir kitų pagalbos mokiniui specialistų pagalba. Visa kooperatyvo komanda turi viziją tapti centru ir palengvinti įvairių poreikių turinčių asmenų įtrauktį į darbo rinką. Nuolat teikiama parama šeimoms, palaikomas sklandus bendravimas su įmonėmis siekiant abipusės naudos ir geriausių rezultatų būsimų specialistų praktikos laikotarpiu.  

Antrą dieną lankytasi IES Gonzalo Analya mokykloje. Ši mokykla teikia dviejų pakopų ugdymą. ESO pakopoje mokosi mokiniai nuo 12 iki 16 metų (kai kuriais atvejais iki 18 metų), kurioje karjeros ugdymo programos ne tik integruojamos į visus mokomuosius dalykus, bet ir į individualius mokinio planus. Jais remiantis kiekvienas mokinys tikslingai renkasi savo asmeninį karjeros kelią. Dvejus metus trunkančioje antroje ugdymo pakopoje – bakalaureate (kurią mokiniai gali rinktis nuo 16 metų) – akcentuojamas bendras mokinių parengimas, jų asmeninės brandos įgijimas bei pasirengimas mokymuisi aukštojoje ar profesinėje mokykloje. Šioje pakopoje teikiamas ir profesinis mokymas.  

Trečios dienos vizitas vyko profesinėje CIP FP Ausiàs March mokykloje, kurioje mokosi apie 2000 įvairaus amžiaus mokinių. Mokykloje siūlomos patrauklios studijos (mokomasi dviem pamainomis) jau darbo rinkoje esantiems, tačiau išsilavinimo dar neįgijusiems žmonėms. Mokykloje galima rinktis sveikatos, IT, mechanikos, finansų ir kitų krypčių programas. Ši profesinė mokykla tarptautinė, ji dalyvauja ,,Erasmus+“, eTwinning programose, o mokosi mokiniai iš įvairių ES šalių (pavyzdžiui, Latvijos).  

Teorine ir praktine prieiga paremtas darbo stebėjimo vizitas atskleidė karjeros ugdymo galimybes skirtingo amžiaus mokinių grupėse. 

Rengė
Dainų, Jovaro, Vinco Kudirkos progimnazijų, Lieporių gimnazijos Erasmus+ projekto ,,Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ dalyviai