1. Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai.
 2. Mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Priėmimo sąlygos ir terminai:

 • Nuo einamųjų metų kovo 1 dienos iki gegužės 10 dienos priimami prašymai į naujai formuojamas klases. Pirmumo teisė suteikiama vaikams, kurie:
  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Asmenys, nepateikę prašymų iki einamųjų metų gegužės 10 dienos, netenka pirmumo teisės.

 • Į laisvas vietas pirmiausiai priimami vaikiai:
  • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje,
  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų poreikių ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje,
  • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai,
  • kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Nuo einamųjų metų kovo 1 dienos priimami prašymai į naujai formuojamas 5 klases. Pirmumo teisė suteikiama vaikams, kurie:

 • mokosi mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
 • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Priėmimas į 2 – 4 ir į 6 – 8 klases vyksta esant laisvų vietų.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Laisvos vietos 2021-2022 m.m.

Klasių grupėsLaisvos vietos
Priešmokyklinio ugdymo grupėYra
1-ose klasėseYra
2-ose klasėseYra
3-ose klasėseYra
4-oje klasėjeNėra
5-oje klasėjeYra
6-ose klasėseYra
7-ose klasėseYra
8-oje klasėjeYra